English

פריט 28:

מאות הגהות בכתב יד הטיב גיטין

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלחן ערוך אורח חיים, חלק ג' – וינה תקס"ח – מאות הגהות ארוכות בכתב-יד הגאונים רבי צבי הירש הלר (ר' צבי הירש חריף) בעל "טיב גיטין", ושל בנו הגאון רבי מנחם מנדל אב"ד אלמאש – לא נדפסו

על בקיאותו ועמקותו העיד מרן ה"חתם סופר": "כל ספרן של צדיקים פתוחים לפניו ורוחב לבבו כפתחו של אולם בסברות עמוקות וישרות"

עותק השולחן ערוך חסר ובו הגהות רבות למאות. 

ההגהות שלפנינו הם מאמצע הלכות פסח, מסימן תלח ואילך.

הגאון הקדוש רבי צבי הירש העליר, הידוע בכינויו 'רבי הירשל חריף' (תקל"ו-תקצ"ה, 1776-1834) – בעל מחבר 'טיב גיטין' מגדולי הדור בזמנם של הגאונים רבי עקיבא אייגר והחתם סופר (אשר כידוע, נשא בזיווג שלישי את אלמנת רבי צבי הירש).

נולד בזאמושטש שבפולין, בימי עלומיו ישב בעיר ראווע ועסק בתורה בחברותא עם הרה"ק רבי שלום מקאמינקא. השמועה על חריפותו הגיע לרבינו הגאון בעל הברוך טעם, ובהשפעתו התקבל רבי צבי הירש לאב"ד בעיר בריגעל בגליציה. משם נתקבל לריש מתיבתא בעיר בראדי. בין תלמידיו נמנו רבותינו מאורות הדור: רבי משה טוביש (בעמח"ס תועפות וקרני רא"ם), בעל שו"ת הרמ"ץ ובעל הקיצור שולחן ערוך רבי שלמה גנצפריד. אח"כ היה אב"ד וראש ישיבה בקהילות אונגוואר ובוניהד. בסוף ימיו התקבל לרב באויבן ישן, שם כיהן ברבנות פחות משנה, עד לפטירתו הפתאומית ביום כ"ה תשרי תקצ"ה, כשעדיין לו מלאו לו שישים שנה.

נטמן בבית העלמין הישן באויבן ישן. ושנים לאחמ"כ הועבר קברו לבית העלמין בבודפשט. השאיר אחריו ספרים רבים בכת"י, בהם חידושים על הש"ס והטור ושו"ת, אולם רובם נשרפו. חיבוריו שנדפסו כוללים את: חידושי טיב גיטין – על מסכת גיטין, תפוחי זהב – דרושים, שו"ת – חלק יורה דעה, שו"ת – חלקים אורח חיים ואבן העזר, קונטרס הגאון ר' צבי חריף – חלק א' – על סוגיית שיקול הדעת, קונטרס הגאון ר' צבי חריף – חלק ב' – חידושים על הש"ס.

רז-שדמ; צב דף. דף שער נפרד ל"פרי חדש" בסוף הכרך. 36 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט בלאי בחלק מהדפים.