English

פריט 29:

ספר עם הגהות בכתי"ק רבי נתן אדלר

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מאוצר ספריו של "הנשר הגדול" הגאון הקדוש "החסיד שבכהונה" רבי נתן אדלר מפפד"מ, רבו המובהק של מרן ה"חתם סופר" – ספר אהל יעקב על אגדות הש"ס, מאת רבי יעקב כהנא שפירא אב"ד טיקטין – פרנקפורט דאודר, תע"ט – מהדורה ראשונה – ווריאנט


בדף השער רישום:
"לה' הארץ ומלואה, שייך להתורני המופ' מוהר"ר נתן אדלר נר"ו".

כמה הגהות ותיקונים קלים בכתב-יד במספר דפים.

הגאון הקדוש הנשר הגדול רבי נתן הכהן אדלר [תק"ב-תק"ס] נודע כבר בילדותו כמחונן וכבעל כשרונות נדירים ומשחר ילדותו התנהג בקדושה ופרישות. רבינו החיד"א קרא עליו את הפסוק "הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד". ייסד ישיבה בביתו בפראנקפורט ועמד בראשה. שם דבק בו בכל עוז רבינו מרנא החת"ם סופר, שנעשה לתלמידו המובהק וכינהו 'החסיד שבכהונה'. ביטוי מרעיד נוסף התבטא אודותיו "ותחסרהו מעט מאלקים". מקובל אלקי ובעל מופת מלומד בניסים.

בעותק שלפנינו דף השער מאוייר (בחלק מהעותקים דף השער לא מאוייר).
[2], עח דף. 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה ישנה. כריכה קדמית מנותקת.