English

פריט 30:

בית מאיר. מחיי המחבר. לעמבערג תקצ"ו. - הגהות רבות מתלמידי מרנא החתם סופר -

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'עמוק עמוק מי ימצאנה'! בית מאיר, על שלחן ערוך אבן העזר. יצא לאור בחיי המחבר. למברג, תקצ"ו 1836. עותק מיוחס עם חתימות תלמידי מרנא החתם סופר, הגאונים הגדולים רבי דוד כ"ץ ביסטריטץ אב"ד מילכדארף ורבי משה הערצפעלד אב"ד סילאש, והגהות רבות בכתב יד על הספר.

[1], קלב, [1], יח דף, 37 ס"מ. חתימות בעלים בדף הפורזץ "הק' דוד כץ פרוסטיץ", ו"הק' משה בר"א הערצפעלד". בדף השער ובדף הפורזץ חתימת "יוסף הלוי הורוויץ". עם [17] תיקונים והגהות רבות מאת הגאון רבי משה הערצפעלד.

הגאון הגדול רבי דוד ב"ר קלמן כ"ץ ביסטריץ אב"ד מילכדארף [תקע"ג – תרכ"ב] – רב ר"מ ואב"ד קהילת מילכדארף, מחבר "בית דוד" על שלחן ערוך יו"ד. תלמיד מרנא החתם סופר שקרא עליו ועל תורתו 'עמוק עמוק מי ימצאנה'. ראה עליו עוד ב'החתם סופר ותלמידיו' עמ' קח-קי.

הגאון הגדול רבי משה ב"ר אליעזר לייזר הערצפעלד אב"ד סילאש (תקע"ט-תרמ"ג) – מתלמידי מרן החתם סופר ובנו הכתב סופר. מחכמי פרסבורג, רב ומו"צ של 'תורת חסד' בקהילת סערדעהלי, ורבה של סילאש שנים רבות. מחבר 'דברי משה השלם' על הש"ס ו'תורת משה מגן אבות' דרשות על התורה וסוגיות הש"ס.

כריכת עור מפוארת חדשה, כתמים, מעט חורים, מצב טוב