English

פריט 32:

סדר שאלת חלום מהאר"י בכי"ק של הגה"ק רבי מאיר איזנשטט אב"ד אונגוואר. המהר"ם א"ש

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בחלום אדבר בו ! סדר שאלת חלום מהאר"י, ותפלה לאומרה אחר קריאת שמע שעל המטה בכתב-יד קדשו של מחבר התפלה הגה"ק רבי מאיר איזנשטטר אב"ד אונגוואר, בעל ה"אמרי אש" (מהר"ם א"ש) מגדולי תלמידי ה"חתם סופר" – גדול רבני הונגריה בזמנו.


בחלק העליון של העמוד העתיק מהר"ם א"ש בכתב ידו "סדר שאלת חלום" שנדפס לראשונה בספר "ליקוטי הש"ס" להאר"י. בתחילתו נכתב:
"קח נייר חלק בידך בטבילה ובתענית ואמור עליו כל המזמור למנצח על השמינית… יהי רצון מלפניך… שתשיבני על שאלתי חלום שהוא כך וכך בכתב מפורש ובאר היטב בזה הנייר החלק שבידי אשר אניחנה הלילה… ".
בהמשך העמוד כתובה תפלה שהתחברה על ידי מהר"ם א"ש "אשר כתב לומר אחר הק"ש על המטה", ונדפסה בספר "זכרון יהודה" (מהדורת מונקאטש תר"ס) דף עב/2.

הגה"ק רבי מאיר איזנשטטר (תק"מ-תרי"ב) היה מראשוני וגדולי תלמידי מרן החת"ס עוד בשבתו במטרסדורף. היה חתן הגה"ק רבי דוד דייטש בעל "אהל דוד". בערך בתקס"ז החל לכהן כאב"ד בבאיה. בתקע"ו התמנה לרבה של יארמוט, בה כיהן קרוב לעשרים שנה. בתקצ"ה החל לכהן כאב"ד אונגוואר, בה כיהן עד לפטירתו בתרי"ב. באונגוואר עמד בראשות ישיבה גדולה וחשובה, והעמיד בה תלמידים מופלגים שהיו מגדולי וחשובי רבני הונגריה בדור שלאחריו, כדוגמת ה"מחנה חים", ה"מנוחת אשר", ה"בית היוצ"ר" וה"ערך ש"י". בישיבתו למדו גם גדולי אדמו"רי הונגריה, הרה"ק רצ"ה מליסקא וה"אמרי יוסף" מספינקא. מכתביו נדפסו השו"ת "אמרי אש" על ד' חלקי שלחן ערוך, חידושיו על הש"ס נדפסו בספרו "אמרי בינה" ודרשותיו בספר "אמרי יושר".

בספר "זכרון יהודה" מסופר שרבו
"הגאון בעל חת"ס אמר עליו כי לא היה לו תלמיד המחכים רבותיו כמוהו".
רבו החת"ס אף הורה לו עוד בבחרותו להתחיל ללמוד קבלה בספר "שפע טל". מסופר עליו שבשנת תקצ"א איבד לשנה אחת את מאור עיניו, ובכל אותה שנה למד את כל לימודיו בעל פה מכח זכרונו האדיר. רבו החת"ס שיצא לו לראות את זה בעיניו הביע את השתוממותו ופליאתו, ואמר בגודל ענוותנותו שאם לא היה עליו את עול רבנות פרשבורג היה יכול גם הוא להיות בקי בש"ס כמו תלמידו רבי מאיר. מובן שבתקופה ההיא לא יכל מהר"ם א"ש לכתוב. אך לאחר שנה זו התרפא וחזר לו מאור עיניו וחזר לכתוב חידושים ושו"ת. כשראה רבו שוב את כתב יד תלמידו, בירך ואמר:
"ברוך המאיר עיני חכמים".


[1] דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים וסימני עש. משוקם. מודבק על גבי נייר לשימור. כריכת עור מפוארת.