English

פריט 34:

בני אהובה, מהדורה ראשונה, תקע"ט עותק רבי חיים מקיצע

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר בני אהובה, ג' חלקים בכרך אחד. מהגה"ק רבינו יהונתן אייבשיץ. מהדורה ראשונה. פראג, תקע"ט – 1819. עותק חתום בחתי"ק הגאון הגדול רבי חיים מקיצע

ספר היסוד מהגה"ק רבי יונתן אייבשיץ על הרמב"ם הלכות גירושין וקידושין, איסורי ביאה עם שאלות ותשובות.

ג' חלקים, כל חלק בדף שער נפרד. 

בשלושה מקומות חותם הגה"ק רבי חיים קיצע בשמו המלא. פעמיים בדף ח' ובו הוסיף את שמו המלא וכן בדף השער לחלק השני. 

הגאון הקדוש רבי חיים קיצע אב"ד אירשא. [תק"ל – תר"ט] רבה של העיר במשך שלושים שנים. גיסו של הגה"ק רבי עמרם חסידא. מרנא החתם סופר התפעל ממנו והרבה להתכתב עמו. חיבר מעל 60 חיבורים אולם רובם נאבדו ברבות השנים. 

[3] א- ל [2] לג-פב [1] א-כה, דף. דף שער מיוחד לכל חלק. כתמי מים לאורך הספר. כריכה לא מקורית ישנה שלמה. מצב טוב. 

מידות: 34 CM