English

פריט 36:

הספד על רבי חיים מוואלאז'ין. -מהדורה יחידה ונדירה משנת פטירתו. -

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר נחל דמעה – הספד על רבי חיים מוולאז'ין, מאת רבי צבי הירש קצנלבוגן מווילנא – ווילנא, תקפ"א – מהדורה יחידה – נדפס בשנת הסתלקות הגר"ח מוולוז'ין


הספר כולל בסופו שיר קינה בן 19 בת
ים, מנוקד, וכן חידושי הלכה ואגדה על נ"ך ומסכתות הנקראים בשם "נחל עדנים".

[2] כד דף. 17 ס"מ. שולי מספר דפים קצוצים בתחתיתם, כמעט ללא פגיעה בטקסט. מצב בינוני. כתמי רטיבות ובלאי.