English

פריט 37:

חידושים בכתב יד מגאוני ליטא. קובנא, תר"ע – לא נדפס

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרך כתב-יד, חידושים בסוגיות שונות – זאמלאן (פלך קובנא), תר"ע – לא נדפס

עם חידושי גאוני ליטא ובהם רבי אליעזר מטעלז. 


בכרך שלפנינו כתובים חידושים והערות בסוגיות הלכתיות שונות, רובם בענייני חושן משפט ובהלכות רבית.

באחד הדפים מוזכר בכותרת שם עיר המחבר: "חקירה בענין אפותיקי
בפה זאמלאן" (פלך קובנא), ובמקום אחר (בשלהי הכרך) מוזכרת
שנת תר"ע: "מה שרציתי לומר על סיום נביאים שנת תר"ע לאומים".

בכתה"י מביא המחבר קושיא למדנית ששמע מפי הגאון המפורסם רבי אליעזר מטלז: "הייתי בטלז יום ג' לסדר וישב שמעתי ק[ו]שיא מהג[א]ב"ד דטלז" (רבי אליעזר מטלז נפטר בד' אדר א' תר"ע). באחד הדפים הוא מביא קושיא מאב"ד יאנישאק: "הקשה לי הרב הג' אב"ד דיאנישאק" (כנראה הכוונה להג"ר נחום בצלאל דזימטרובסקי). כמו"כ הוא מזכיר באחד הדפים קושיא מה"חפץ חיים": "מה שהקשה בספר אהבת חסד להרב הג' מראדין". כמו"כ הוא מזכיר את "הרב ר' צבי משידליץ" [?].

[81] דף (כ-150 עמודים כתובים). 22 ס"מ. מצב בינוני. נייר שביר. כתמים ובלאי. ללא כריכה.