English

פריט 38:

תשובה בהלכה מהגאון האדיר רבי איצל'ה פאנאוויזער

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובה בהלכות מקוואות בכתב-יד הגאון האדיר המפורסם רבי יצחק יעקב רבינוביץ אב"ד פוניבז' (ר' איצל'ה מפוניבז') – פוניבז', תשרי תר"ע


לפנינו ארבעה עמודים מתוך תשובה ארוכה בהלכות מקוואות בכת"י רבי איצל'ה מפוניבז'. התשובה בשלמותה נדפסה בספרו שו"ת "זכר יצחק" (ירושלים תש"ט), סימן נ"ו.

הגאון המפורסם רבי יצחק יעקב רבינוביץ (תרי"ד-תרע"ט), היה מתלמידי ה"בית הלוי" וה"גדול ממינסק". למד חברותא כשנתיים עם הגר"ח מבריסק. בשנים תרמ"ט-תרנ"ד עמד בראשות ישיבת "כנסת ישראל" – סלבודקא. אך התפטר מראשות הישיבה עקב התנגדותו לשיטת המוסר. בתרנ"ה התמנה לאב"ד פוניבז', ומתרס"ט עמד בראשות "קיבוץ" של בחורים, מהם יצאו גאוני ומרביצי תורה מפורסמים, בהם הרביץ את שיטת לימודו המיוחדת הנודעת בעמקותה ודקותה. מתלמידיו המובהקים היה הגאון המפורסם רבי נפתלי טרופ (הגרנ"ט) ראש ישיבת ראדין.

[2] דף (4 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים.