English

פריט 39:

ברכות לבית נאמן בישראל - ממרן הגרח"ע מווילנא

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ברכות לנישואין ואיחולי בניית בית נאמן בישראל – בעצם כתב יד מרן הגרח"ע מווילנא. ווילנא תרח"צ. 

רבי חיים עוזר שולח את ברכתו זו מעבר לכרטיס ברכה – גלוית דואר. בחודש תמוז תרצ"ח, והיא נשלחה להב' הנעלה מר יהודה שולמן. על גבי הכתובת מעבר השני של הגלויה, כתב מרן הגרח"ע בעצם כתב ידו את שם הנמען וכתובתו בעיר עפולה. 


'הנני לקבל את הקריאה אשר קראני לשוש איתו משוש ביום חתונתו עב"ג הכלה צילה בת הרב ר' אלי' גרשטיין נ"י.

הנני לברכם בברכת מזל טוב ויריק אליהם שפעת ברכה והצלחה ועיני הוריהם יראו וישמחו בטובתם ובהצלחתם ויבנו בית נאמן בישראל כמשאלת הדו"ש ומברכם בברכת מז"ט'. 


רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי גדול הדור וממנהיגי ישראל שאברתו סוככה על יהדות אירופה והעולם כולו. ממייסדי אגודת ישראל, מייסד ועד הישיבות והעומד מעל כל הישיבות בליטא ובפולין, לתמכם ולסעדם. גאון התורה וההלכה, בעל שו"ת אחיעזר, תל תלפיות שביתו היה בית הוועד הגדול לחכמים ולתלמידיהם. 

[1] גלויה. בעצם כתב ידו ובחתימתו. חתימות דואר. בולים ושיירי בולים. מצב טוב מאוד. 

מידות: 14 x 10 CM

מידות: 14 x 10 CM