English

פריט 41:

ים של שלמה. מהדורה ראשונה. אלטונא ת"ק - 1740 עותק מיוחס

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר ים של שלמה על מסכת יבמות – אלטונא ת"ק – מהדורה ראשונה – חתימת הגאון רבי אביעזרי זעליג אויערבאך אב"ד פוסוויילר (אלזס), מגדולי תלמידי רבי יהונתן אייבשיץ ומכותבי תורתו לדורות, מגאוני רבני אשכנז בדורו – חתימתו נדירה מאד


בדף השער חתימה:
"אביעזרי זעליג בלאאמ"ו [הק'/הג']
מהור"ר צבי הירש נר"ו".

חתימתו של הגאון רבי אביעזרי זעליג אויערבאך אב"ד פוסוויילר נדירה היא ביותר ! (אין להחליף עם נכדו הקרוי על שמו שהיה אב"ד הלברשטאט).

הגאון רבי אביעזרי הגה רבות בספרי "ים של שלמה" של רבינו מהרש"ל, והוא דן בדבריו בעשרות מקומות בחיבוריו. גם בכרך שלפנינו הגה רבות, ואף הוא מעתיק קושיא מהכרך שלפנינו (דף נא/2), קושיא שמהרש"ל הקשה על עצמו, ורבי אביעזרי מתרץ קושיא זו בספרו "שויתי עזר", כרך א, עמ' תרפח (ראה חומר מצורף).

הגאון רבי אביעזרי זעליג (תפ"ו-תקכ"ז/תקכ"ח), מילידי ברודי, היה תלמידו המובהק של רבי יהונתן אייבשיץ ומכותבי תורתו לדורות, וגיסו של הגאון רבי יוסף דוד זינצהיים בעל ה"יד דוד". בשנת תקכ"ג התמנה לאב"ד פוסוויילר שבאלזס. הספיק בשנות חייו הקצרים לכתוב כרכים רבים של חידושי תורה בנגלה ובנסתר, וחלקם נדפסו בשנים האחרונות, על ידי צאצאיו, בסדרת הספרים: "שויתי עזר" (ג' חלקים), "אורח אביעזרי", "דעת אביעזרי" ו"משפטי אביעזרי".

מלבד חתימה זו ישנה חתימה נוספת שבה מופיע השם "אברהם" (אולי יתכן ומדובר בבנו רבי אברהם אויערבאך אב"ד בונא אביו של בעל ה"נחל אשכול").

[2], צג, [3] דף. 34 ס"מ. מצב בינוני. כתמי רטיבות גדולים בכל הדפים. כריכת עץ ישנה מחופה בעור.