English

פריט 44:

הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב מעניין בכתי"ק הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין ובחתימתו, שכתבו בימי הנופש. 

במכתב מציין הרבי כי כותב בחופזה ובקצרה מפני תנאי הדאטשע – היא החופשה בלשון יידיש, ומה גם שאין בידו הדרוש לכתיבה, והוא מבקש מהחסיד הנכבד ר' א.ב. עקערמאן, הנמען, לעשות כל מה דאפשר בשביל המוכ"ז – מוסר כתב זה, הר"ר חיים יצחק מארץ הקודש. 

ומפני בטחונו שיקויים דברו, הוא מקצר. 

כל המכתב בכתב ידו ובחתימתו הקדושה של רבי אברהם אלימלך מקארלין. 

הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין [תרנ"א-תש"ג] בן הרה"ק רבי ישראל [הינוקא] וממלא מקומו בעיר פינסק. צדיקי הדור הוקירוהו והעריצוהו ביותר. עמד בראשות ישיבות חשובות. מכל קצות הארץ נהרו לשמעו ובאו להיכלו. ביקר בארץ הקודש ארבע פעמים ובפעם האחרונה ניבא מפורשות על האסון הממשמש ובא על יהדות אירופה. בכל אופן, לא אבה להישאר בארץ ישראל וביכר להיות עם חסידיו שהיו בצר ובמצוק. נהרג על קידוש השם בי"ד חשון תש"ג.

[1] ניר שורות. כולו בכתב ידו. מריחת דיו בחתימה בכתב ידו. בלאי וכתמים קלים. מצב טוב. 

מידות: 16 x 11 CM

מידות: 16 x 11 CM