English

פריט 45:

חג כשר ושמח! ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד, ללא תאריך.


באיגרת הברכות מאשר הרבי מקרלין כי קיבל מאת החסיד המופלג רבי אהרן הלטווסקי סכום לצדקה כפי שהתקבל בידי החסיד רבי יהושע קרויז.

הרבי מברכו:

ויתברך מםי עליון המבורך לעולם ועד, בשפע ברכה והצלחה בכל עניניו, וימלא ד' כל משאלות לבו לטובה ולברכה כאשר עם לבבו ולבב הדו"ש וטובו מברכו בכל טוב.


הרבי מוסיף עוד ברכות בעטו: ובחג כשר ושמח, אברהם אלימלך בהה"ק זצ"ל. 

חתימת יד קדשו במלואה עם תוספת הברכות. 


הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין [תרנ"ב-תש"ג] היה בנו של הרה"ק רבי ישראל מקרלין [הינוקא] וממשיך דרכו בקודש של אביו בעיר סטולין ובקרלין. מכל רחבי ווהלין נהרו לחצרו, הקים ישיבה גדולה למאות תלמידים וההערצה אליו מכל גדולי ישראל הייתה גדולה. תלמידו הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב הגדירו כ'בעל שם טוב של דורנו'.

ארבעה ביקורים ממושכים ערך בארץ הקודש וחותמו המובהק הוחתם עליה. בשנים תרפ"ה, תרפ"ח, תרצ"ג ותרצ"ט. ביקורו האחרון היה ערב פרוץ מלחמת העולם השניה ולאורך כל ימי מסעו בארץ ישראל התבטא מפורשות על עננים כבדים המכסים את אירופה. אף על פי כן, שב לעירו ולחסידיו למרות הפצרותיהם המרובות של חסידיו בארץ הקודש. הוא נרצח על קידוש השם באירופה בחודש חשוון תש"ג. 

[1] ניר מכתבים שורות קטן. כתב יד סופר. תוספת ברכות וחתימת הרבי. סימני קיפול לא חדים. כתם זמן. מצב טוב מאוד. 

מידות: 10 x 16 CM

מידות: 10 x 16 CM