English

פריט 46:

איגרת ברכות לחג הפסח, כולה בכתי"ק רבי משה מסטולין

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ברכות לחג הפסח, כולה בעצם כתי"ק של הרבי הקדוש רבי משה מסטולין ובחתימתו וחותמתו, צעיר בניו של הרה"ק רבי ישראל מקרלין 'הפרנקפורטר', לכבוד חג הפסח, בתמיכה לתלמידי הישיבה וברכות מרוממות לחג הפסח. ללא תאריך. שנות התר"ץ.


באיגרת שנשלחה להרב אהרן ברק (ברוג-ברוק), מראשי הפועלים ומנהלי 'וועד הישיבות', מבקש הרבי כי נוכח השנה המעוברת, ישלח וועד הישיבות סכום נוסף לישיבת סטולין שעמדה בראשותו ובפיקוחו.

הוא מבקש ביותר כי עד חול המועד פסח יישלחו 100 זהובים נוספים.

בהמשך האיגרת, מברך הרה"ק רבי משה מסטאלין, ותחוגו את חג המצות בכשרות בשמחה ודיצה וכשם שזכה לנו הש"י נסים ונפלאות בצאתנו ממצרים כן יזכה לנו עתה ויגאלנו מצרה לרווחה, לאור גדול בביאת גואל צדק בב"א. 


הרבי חותם את חתימת ידו במלואה וכן מופיעה חותמת הדיו העגולה של הרבי. 


הרה"ק רבי משה מסטולין [תרמ"ט-תש"ב] בנו הרביעי של הרה"ק המפורסם רבי ישראל מקרלין [האור ישראל, מכונה גם 'הפרנקפורטר' או 'הינוקא'] כיהן כאדמו"ר בעיר סטולין אחר פטירת אביו הק', אז גם הקים ישיבה גדולה והרביץ תורה לצעירי הצאן. רבים העריצוהו ושיחרו פניו. ידוע בשליטתו הרחבה בכל מכמני התורה, ולהבדיל, בחכמות העמים, באמנות ובתחומים ושטחים רחבים. עלה על המוקד בשנות חורבן יהדות אירופה.

[1] ניר, מקופל. קרע בקיפול הדף הנוסף הריק. נקבי תיוק. חותמת הרה"ק וכל המכתב בכתי"ק וחתי"ק. מצב טוב מאוד. 


מידות: 12 x 19.5 CM

מידות: 12 x 19.5 CM