English

פריט 47:

ברכות בכתי"ק הרה"ק 'דער דעטרויטער' מקרלין

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ברכות מיוחד לשנה החדשה, לנחת מהילדים ולהצלחה גדולה, בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יעקב חיים מדעטרויט. ערב יום הקדוש, סוף שנות התר"צ. נדיר! 


המכתב נשלח על גבי ניר מלא ברכות מודפסות לקראת השנה החדשה, עם חתימת ידו בצילום פקסמיליא, לשנה טובה, נושא התאריך המודפס ערב ראש השנה שנת תר'…, אולם לא הושלמה השנה שבה בפועל נשלח המכתב.

מעבר לדף המודפס, כתב הרבי בעצם כתב יד קדשו ברכות לרפואה ולנחת דקדושה מהילדים, ולזכות להוביל לחופה את הבת ולגמר חתימה טובה. 

המכתב מלא שפעת ברכות קדשו בכל הענינים, כולם בעצם כתב ידו ובחתימתו. 

הרה"ק רבי יעקב חיים מקרלין המכונה 'דער דעטרויטער' [תרמ"א-תש"ו] בנו השלישי של הרה"ק הינוקא מסטולין וחתנו של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מלויעב טשערנאביל בצ'ונדוב. לא זכה להיפקד בזש"ק. היה מראשוני האדמורי"ם שעלו לארצות הברית, עוד בשנת תרפ"ד, והפיח סביבו רוח חיים והתלהבות של עבודת השם בדרך בית קרלין. נתן עיניו וליבו לדור הצעיר והוציא יקר מזולל בהקימו והעמידו משפחות לה' ולתורתו, נאמנות לדרך המסורה, חזון שהיה נדיר ביותר עד בלתי מצוי בימים ההם בארצות הברית החופשית. בזכותו שמרו מאות יהודים את השבת, את הכשרות ואת מצוות התורה ורבים מהם התקרבו והתחזקו להיות יראים ושלמית בתכלית. נודע כבעל מופת נשגב, כאיש פלא אשר רבים היו משוכים אחריו בעבותות ונהרו לחצר קדשו.

[1] ניר, מודפס בצד אחד ובצדו השני בעצם כתב יד קודש ובחתימתו הטהורה. סימני קיפול. מעט כתמי זמן. מצב טוב מאוד.