English

פריט 48:

תלמוד ירושלמי. קאפוסט, תקע"ב. -הסכמות הרה"ק מבארדיטשוב ורבי חיים מוואלאזין-

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תלמוד ירושלמי, סדר זרעים, עם פירוש מאת רבי אליהו מפולדה. דפוס רבי ישראל ב"ר יצחק יפה, קאפוסט [שקלוב?], תקע"ב [1812]. נדיר. עם הסכמות חשובות ממהדורת קאפוסט, ובהם זה לצד זה הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב סניגורן של ישראל והסכמת הגאון האדיר רבי חיים מוואלאזין. עשרות הגהות למדניות משנות הת"ק שלא נדפסו


הספר הובא לדפוס רבי מרדכי ב"ר שמואל הלוי הורוויץ, מחשובי תלמידי בעל התניא (המו"ל של ספר התניא מהדורת סלאוויטא תקנ"ז), ונדפס בבית הדפוס של הגה"ח רבי ישראל יפה מקאפוסט, גם הוא מחשובי תלמידי בעל התניא.

באחת מעשרות ההגהות שלפנינו הובאה הגהה מהגר"א, במסכת תרומות (לה/1).

ה [צ"ל ו], ו-מה; טז; יז [צ"ל: יח], [1]; נב; יב [צ"ל: יג]; יא; י; ג [צ"ל: ד], [3] דף, 33 ס"מ. חלקו על נייר כחלחל. ספירת דפים משובשת. עם עשרות הגהות בכתב יד בשולי הגיליונות, חלקן חתוכות בקצה השורות.
גוף הספר זהה לסדר זרעים שבהוצאת שקלוב תקע"ב, ורק השער שונה בהדפסה, לכן קיים ספק האם גוף הספר נדפס בקאפוסט או בשקלוב. ראה: גנזי ישראל, י' יודלוב, ירושלים תשמ"ה, מס' 140; אהל רח"ל, א, ח' ליברמן, ניו יורק תש"ם, עמ' 166.

כריכת חצי עור חדשה ומהודרת עם אותיות מוזהבות, כתמים, נזקי עש, מצב טוב.