English

פריט 49:

הקדשה מיוחדת מהסטייפלר בכתי"ק על ספרו קהלות יעקב.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קהלות יעקב, ט: סנהדרין פסחים וליקוטים מאת הרב הגאון רבי יעקב קניבסקי, ובסופו קונטרס אשר לשלמה במסכת חולין. דפוס המסורה, ירושלים, תשי"ד [1954], עם הקדשה בכתב יד קדשו של המחבר.

מב דף; יב עמו', 33 ס"מ. עם הקדשה לר' מנחם מענדל שטיינברג, הכתובה וחתומה בכתב ידו של המחבר. עם חותמות ר' מנחם שטיינברג.

כריכה מקורית פשוטה מעט בלויה, כתמים, מצב טוב.