English

פריט 9:

פנקס רשימות מישיבת עץ חיים - אזכור גדולי הרבנים בירושלים

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פנקס רשימות בעניינים כספיים, הכנסות והוצאות, תרומות והלוואות של ישיבת ותלמוד תורה "עץ חיים" בירושלים, מתאריכים אלול תרע"ד-כסלו תרע"ז


בפנקס מוזכרים שמות של רבנים מפורסמים כדוגמת רבי יצחק ירוחם דיסקין והרב יצחק דב במברגר מווירצבורג, ועוד.

[30] דף (כ-60 עמודים כתובים). 20 ס"מ. מצב טוב.