English

נדירים! - אדר ב' תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
חיבור בכתב יד המקובל הנסתר רבי צבי הירש פרידמן מפלאצק
חיבור בכתב יד המקובל הנסתר רבי צבי הירש פרידמן מפלאצק כרך כתב-יד מופלא ומיוחד במינו - ספר "אמת ליעקב ותרגום שלישי" – בכתב-יד המחבר הגאון המקובל המופלא רבי צבי הירש פרידמן (איש שלום) מפלאצק – חיבור קבלי על קדושת יעקב אבינו וביאורי כל מאמרי חז"ל והזהר המדברים אודותיו – חלק ראשון – לונדון, תרמ"ג-תרמ"ח – לא נדפס

מחיר פתיחה:

1000

פריט 52:
קונטרס בכתי"ק הצדיק רבי אליהו מגריידיץ - לא נדפס
קונטרס בכתי"ק הצדיק רבי אליהו מגריידיץ - לא נדפס כתב-יד, קונטרס שמונה עמודים בכתב-יד קדשו של המקובל האלוקי, פועל ישועות בקרב הארץ, הגה"ק רבי אליהו גוטמאכר אב"ד גריידיץ – דרושים על פרשיות מסעי, דברים, ואתחנן ועקב – לא נדפסו

מחיר פתיחה:

1000

פריט 53:
ארכיון הגה"ק רבי אליהו גריידיצער
ארכיון הגה"ק רבי אליהו גריידיצער מארכיונו של הגה"ק רבי אליהו מגריידיץ

מחיר פתיחה:

200

פריט 54:
ברכות מהמקובל רבי יחזקיה פיש ממאטיסילקא. שנות התר"צ
ברכות מהמקובל רבי יחזקיה פיש ממאטיסילקא. שנות התר"צ מכתב בכתב-יד קדשו של הרה"ק רבי יחזקיה פיש ממאטיסלקא הי"ד – ברכות "שתבשרנו בשורות טובות והשי"ת יזמין פרנסתך בקרוב ובניקל" – מאטיסלקא, שנות התר"צ

מחיר פתיחה:

800

פריט 55:
חכמת שלמה. אמשטרדם תנ"א - 1791 עותק השב יעקב
חכמת שלמה. אמשטרדם תנ"א - 1791 עותק השב יעקב ספר חכמת שלמה, אמשטרדם תנ"א – חתימות האחים הגאונים רבי יעקב פאפריש כ"ץ אב"ד פרנקפורט דמיין, בעל ה"שב יעקב", ואחיו תלמידו רבי אברהם פאפריש כ"ץ אב"ד טעפליץ

מחיר פתיחה:

1500

פריט 56:
שב יעקב. מהדורה ראשונה, פרנקפורט דמיין, תק"ב - 1742 - עותק מיוחס -
שב יעקב. מהדורה ראשונה, פרנקפורט דמיין, תק"ב - 1742 - עותק מיוחס - שו"ת שב יעקב (ב"ח), חברו רבי יעקב פופרש כ"ץ. פרנקפורט דמיין, תק"ב [1742]. מהדורה ראשונה, נדיר. העותק של רבי משה הלברשטאם ראש ישיבת 'דברי חיים – טשאקווע'.

מחיר פתיחה:

500

פריט 57:
מעיל לספר תורה, פולין תרל"ו
מעיל לספר תורה, פולין תרל"ו מעיל לספר תורה, פולין שנת תרל"ו. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 58:
פרוכת לארון קודש, פולין אמצע שנות הת"ר
פרוכת לארון קודש, פולין אמצע שנות הת"ר פרוכת לארון קודש, פולין שנת תרנ"ה. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 59:
כיסוי למצות, הונגריה שנות הת"ר
כיסוי למצות, הונגריה שנות הת"ר 'מצה טאש' - כיסוי רקום למצות, הונגריה שנות הת"ר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 60:
כיסיו למצות. הונגריה, סוף שנות הת"ר
כיסיו למצות. הונגריה, סוף שנות הת"ר כיסוי למצות 'מצה טאש', רקום על גבי בד, הונגריה בסוף שנות הת"ר, בערך תר"פ. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 61:
רבי ישעיהל'יס קאך! מכתב הרבנית הצדקת מרת שרה שטיינער מקערעסטיר - תיאור הכנת המאכלים לכבוד שבת קודש --
רבי ישעיהל'יס קאך! מכתב הרבנית הצדקת מרת שרה שטיינער מקערעסטיר - תיאור הכנת המאכלים לכבוד שבת קודש -- איגרת מיוחדת מהרבנית הצדקת אשת חבר מרת שרה שטיינער - מחברתו בקודש של הצדיק עושה פלאות רבי ישעיהל'י מקערעסטיר ובה מתוארים ההכנות העצומות לשבת קודש של הרבנית הצדקת. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 62:
דורש לציון מהנודע ביהודה עותק מהרר"ח קליין - חתן הצדיק הקדוש רבי ישעיהל'י מקערעסטיר
דורש לציון מהנודע ביהודה עותק מהרר"ח קליין - חתן הצדיק הקדוש רבי ישעיהל'י מקערעסטיר ספר דורש לציון ממרן בעל נודע ביהודה, ווארשא תר"מ. עותק הגאון הצדיק הקדוש רבי ראובן חיים קליין - חתן הצדיק הקדוש עושה פלאות מופת הדור רבי ישעיהל'י מקערעסטיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 63:
ספר מקור חיים מאת רבי שמואל צרצה ש"ץ – מנטובה שי"ט – מהדורה ראשונה
ספר מקור חיים מאת רבי שמואל צרצה ש"ץ – מנטובה שי"ט – מהדורה ראשונה ספר מקור חיים, חיבור פילוסופי על התורה, מאת רבי שמואל צרצה ש"ץ – מנטובה שי"ט – מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה:

1200

פריט 64:
הליכות עולם. סביוניטה שכ"ז. הגהות חשובות בכת"י
הליכות עולם. סביוניטה שכ"ז. הגהות חשובות בכת"י ספר הליכות עולם מאת רבי ישועה הלוי – סביוניטה שכ"ז – הגהות בכתיבה אשכנזית לאורך רוב דפי הספר, בהן קיצור הפירוש "יבין שמועה" מאת רבי שלמה אלגאזי

מחיר פתיחה:

1500

פריט 65:
נוה שלום. וינציה של"ה - 1574. נדיר.
נוה שלום. וינציה של"ה - 1574. נדיר. נוה שלום, מאת רבי אברהם שלום. וינציה, של"ה [1574]. נדיר.

מחיר פתיחה:

650

פריט 66:
דברי שלום. וינציה שמ"ו - שמ"ז [1586] נדיר
דברי שלום. וינציה שמ"ו - שמ"ז [1586] נדיר דברי שלום, מאת רבי יצחק אדרבי. וינציה, שמ"ו-שמ"ז [1586]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

600

פריט 67:
מבקשי ה', דרשות. ונציה שנ"ו -1596 - מהדורה ראשונה. נדיר -
מבקשי ה', דרשות. ונציה שנ"ו -1596 - מהדורה ראשונה. נדיר - מבקשי ה', דרשות על התורה, מאת רבי שמואל חאגיז. ונציה, שנ"ו [1596]. מהדורה ראשונה ונדירה.

מחיר פתיחה:

700

פריט 68:
כתב יד באגדה מהגה"ק רבי דוד אופנהייים. סגולה.
כתב יד באגדה מהגה"ק רבי דוד אופנהייים. סגולה. חידושים באגדה בכתב ידו של הגאון הקדוש רבי דוד אופנהיים. פראג, בערך שנת תק"פ. לא נדפס מעולם!

מחיר פתיחה:

800

פריט 69:
מעיני הישועה, אמשטרדם, ת"ז. עותק הגה"ק רבי יצחק מגומבין
מעיני הישועה, אמשטרדם, ת"ז. עותק הגה"ק רבי יצחק מגומבין ספר מעייני הישועה, פירוש על ספר דניאל, שחיברו רבי [דון] יצחק אברבנאל - מהדורה שניה. אמשטרדם, ת"ז - 1647. 

מחיר פתיחה:

900

פריט 70:
ספר הזכרונות. מהדורה ראשונה. פראג, ת"י - 1650
ספר הזכרונות. מהדורה ראשונה. פראג, ת"י - 1650 ספר הזכרונות, [מאת רבי שמואל אבוהב], עשרה פרקי זכרונות לקיום מצוות הרפויות בעיני הציבור. [פראג, ת"י 1650 לערך]. מהדורה ראשונה. נדיר. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 71:
מהדורה יחידה! חכם לב על תרי"ג מצוות. פירדא, תנ"ג - 1693
מהדורה יחידה! חכם לב על תרי"ג מצוות. פירדא, תנ"ג - 1693 חכם לב, על תרי"ג מצות, מאת רבי יהודה ליב ב"ר הילל שוורזנץ. דפוס יוסף ב"ר שלמה זלמן שניאור, פירדא, תנ"ג [1693]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 72:
סידור מברכה, פירארה תנ"ג - 1693
סידור מברכה, פירארה תנ"ג - 1693 סדור מברכה - סידור ובו ברכות, פיוטים והגדה של פסח - נדפס באיטליה בעיר פירארה, תנ"ג

מחיר פתיחה:

200

פריט 73:
-מהדורה ראשונה של ידי משה - מדרש רבות, דפוס פרנקפורט דאודר תס"ה,
-מהדורה ראשונה של ידי משה - מדרש רבות, דפוס פרנקפורט דאודר תס"ה, מדרש רבות, על חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, עם פירוש מתנות כהונה. עם פירוש ידי משה [על התורה, שיר השירים וקהלת] ועם פירוש יפה ענף [על רות איכה ואסתר] ועם קיצור יפה ת. דפוס מיכעל גאטשאלק, פרנקפורט דאודר, תס"ה [1705]. מהדורה ראשונה של ידי משה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 74:
גמרא מסכת תענית. דפוס אמשטרדם תע"ז - 1717. - נדיר ויקר -
גמרא מסכת תענית. דפוס אמשטרדם תע"ז - 1717. - נדיר ויקר - תלמוד בבלי, [כרך יא] מסכת תענית. עם פירוש רבינו אשר ופירוש המשניות לרמב"ם. דפוס שמואל מרקיס ורפאל אלאשיוש, אמשטרדם, תע"ז [1717]. נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 75:
רוממות א-ל. יעסניץ תפ"א-תפ"ב עותק הגה"צ רבי משה שניידר
רוממות א-ל. יעסניץ תפ"א-תפ"ב עותק הגה"צ רבי משה שניידר רוממות א-ל, רב פנינים, חלקת מחוקק, ביאורי ספר תהלים, משלי ואיוב [עם הפנים], מאת האלשיך הקדוש. דפוס ישראל בר אברהם, יעסניץ, תפ"א-תפ"ב [1721-1722], בכרך אחד . נדיר. העותק של רבי משה יהודה שניידר, ראש ישיבת "תורת אמת" בלונדון.

מחיר פתיחה:

300

פריט 76:
דמשק אליעזר. מהדורה ראשונה. יעסניץ, תפ"ג. עותק רבני חשוב ומיוחס.
דמשק אליעזר. מהדורה ראשונה. יעסניץ, תפ"ג. עותק רבני חשוב ומיוחס. דמשק אליעזר, פירוש על תורה נביאים וכתובים, מאת רבי אליעזר ב"ר יהודה אב"ד פינטשוב. דפוס ישראל ב"ר אברהם, יעסניץ, תפ"ג [1722]. מהדורה ראשונה, נדיר. העותק האישי של רבי יוסף חנניה ליפא מייזליס אב"ד פרעמיסלא.

מחיר פתיחה:

200

פריט 77:
טור חושן המשפט. מהדורת ווילהרמרשדארף, תפ"ז כריכה ייחודית
טור חושן המשפט. מהדורת ווילהרמרשדארף, תפ"ז כריכה ייחודית טור, [ד], חושן המשפט, עם נושאי כלים. דפוס הירש ב"ר חיים מפיורדא, ווילהרמרשדארף, תפ"ז [1727].

מחיר פתיחה:

250

פריט 78:
כתב מינוי לשד"ר. דאמאן, תקס"ח - שמור ושלם-
כתב מינוי לשד"ר. דאמאן, תקס"ח - שמור ושלם- כתב מינוי מראשי קהילת דאמאן לשני שליחים מטעמם – כסלו תקס"ח – עם חותמת שעווה אדומה מקורית נאה של הנהלת הקהילה שהשתמרה בשלמות.

מחיר פתיחה:

100

פריט 79:
- ספר יסוד- בית מאיר. מהדורה ראשונה. פרנקפורט דאדר תקמ"ז
- ספר יסוד- בית מאיר. מהדורה ראשונה. פרנקפורט דאדר תקמ"ז ספר בית מאיר, מספרי היסוד בפסק באבן העזר, חיברו רשכבה"ג רבי מאיר פוזנער אב"ד שוטלנד, עם צלעות הבית. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 80:
מהדורה יחידה מהספד על רבי שאול מהאג. אמשטרדם תקמ"ו
מהדורה יחידה מהספד על רבי שאול מהאג. אמשטרדם תקמ"ו ספר גבעת שאול – הספד על רבי שאול הלוי אב"ד האג – אמשטרדם תקמ"ו – מהדורה יחידה – העותק של רבי שלמה קלוגר מווינא, בעל "שיח שלמה" (נכד הגר"ש קלוגר המפורסם) – חתימה ורישום מעניינים

מחיר פתיחה:

100

פריט 81:
אמרי יוסף, מהדורה ראשונה. סט שלם. - סגולה לבני חיי מזוני -
אמרי יוסף, מהדורה ראשונה. סט שלם. - סגולה לבני חיי מזוני - סגולה מועילה לבני חיי מזוני רוויחי! סט שלם של ספרי אמרי יוסף, להגה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא. ד' כרכים על חמשה חומשי תורה. מהדורה ראשונה. עותקים מיוחסים. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 82:
כתב היתר שחיטה מהרה"ק רבי צבי הירש כהנא מספינקא. אלול ת"ש.
כתב היתר שחיטה מהרה"ק רבי צבי הירש כהנא מספינקא. אלול ת"ש. היתר שחיטה מאת הרה"ק רבי צבי הירש כהנא מספינקא. ספינקא, אלול ת"ש [1940].

מחיר פתיחה:

800

פריט 83:
סגולה לבני חיי מזוני האמרי יוסף של נכדו הרה"ק רבי נחמן כהנא מספינקא
סגולה לבני חיי מזוני האמרי יוסף של נכדו הרה"ק רבי נחמן כהנא מספינקא אמרי יוסף על ספר בראשית. מהגה"ק ציס"ע רבי יוסף מאיר מספינקא. מהדורה ראשונה, מאראמאראשסיגעט, תר"ע - 1910. עותק נכדו אדמו"ר הרה"ק רבי נחמן כהנא מספינקא בבני ברק. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 84:
אמרי יוסף של הגה"צ מהרא"צ בריסק מטשעקא
אמרי יוסף של הגה"צ מהרא"צ בריסק מטשעקא אמרי יוסף על חומש בראשית. מהדורה ראשונה, מאראמאראשסיגעט, תר"ע - 1910. עותק חתום בידי הגה"צ רבי אהרן צבי בריסק אב"ד טשעקא. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 85:
- אין תפילתו חוזרת ריקם - סידור השל"ה במהדורה ראשונה - אמשטרדם תע"ז
- אין תפילתו חוזרת ריקם - סידור השל"ה במהדורה ראשונה - אמשטרדם תע"ז סידור השל"ה "שער השמים" – אמשטרדם תע"ז – מהדורה ראשונה – שני כרכים – הכרך השני הוא העותק האישי של רבי שמואל סלנט אב"ד ירושלים

מחיר פתיחה:

25000

פריט 86:
מחזור לימים הנוראים. אלטונא, תק"ד. נדיר.
מחזור לימים הנוראים. אלטונא, תק"ד. נדיר. מחזור, א [סליחות ותפילות מחודש אלול ועד יום כיפור], כמנהג פיהם פולין מעהררין ושאר קהלות קדושות, עם פירושים וחדושי דינים בנגלה ובנסתר. דפוס אברהם ב"ר ישראל מאופיבך, אלטונא, תק"ד [1744]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 87:
תפילה למשה, פרעמישלא תרנ"ב. -סגולה מעולה מגדולי הצדיקים -
תפילה למשה, פרעמישלא תרנ"ב. -סגולה מעולה מגדולי הצדיקים - מסוגל ביותר ליראת שמים לשמירה וברכה! סדור תפלה למשה להרמ"ק עם סידור אור הישר, א-ב בכרך אחד.

מחיר פתיחה:

650

פריט 88:
תהלים אמרות טהורות עם ברכת הרה"ק מזידיטשויב.
תהלים אמרות טהורות עם ברכת הרה"ק מזידיטשויב. 'תתקבל תפילתם לרצון ויתברכו בברכה והצלחה' תהלים אמרות טהורות עם הברכה המיוחדת מהרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב.

מחיר פתיחה:

250

פריט 89:
ספר תהלים עם הקדשה וחתימת גדולי ראשי הישיבות בזמנינו
ספר תהלים עם הקדשה וחתימת גדולי ראשי הישיבות בזמנינו תהלים עם ביאור כוונת הלב. הוצאת מכון שירה חדשה, פתח תקוה, תשע"ד [2014]. עם ברכות למתפלל בספר תהלים זה, בחתימת [16] רבנים וראשי ישיבות מגדולי הדור שליט"א.

מחיר פתיחה:

800

פריט 90:
כתבי עת חשובים, כרוכים בכרך אחד. עותק הרה"ק משאמלוי
כתבי עת חשובים, כרוכים בכרך אחד. עותק הרה"ק משאמלוי [25] ספרים וגיליונות כתבי עת תורניים, בכרך אחד:

מחיר פתיחה:

600

פריט 91:
'אור בהיר' עם השגות בכתי"ק הרב משאמלוי -
'אור בהיר' עם השגות בכתי"ק הרב משאמלוי - קונטרס "אור בהיר" מאת הגאון רבי משה שמואל גלזנר אב"ד קלויזנבורג – סיגעט תרס"ח – מהדורה ראשונה – העותק האישי של הגה"צ רבי שלמה זלמן אהרנרייך אב"ד שאמלויא – חתימת יד קדשו והגהות בכתב ידו בהן משיג בחריפות על תוכן הקונטרס

מחיר פתיחה:

600

פריט 92:
כתב יד אשכנזי הכולל ערכים בהלכה. שנות הת"ר.
כתב יד אשכנזי הכולל ערכים בהלכה. שנות הת"ר. כתב-יד, ארבעה עשר עמודים מתוך ספר ערכים אנציקלופדי הלכתי – כתיבה אשכנזית –שנות הת"ר – לא נדפס

מחיר פתיחה:

200

פריט 93:
כתב-יד גדול, חיבור על תהלים. לא נדפס. הונגריה, שנות התר"צ
כתב-יד גדול, חיבור על תהלים. לא נדפס. הונגריה, שנות התר"צ כתב-יד, עשרות עמודים מתוך חיבור על ספר תהלים שלא נדפס – מאת אחד מרבני הונגריה – שנות התר"צ

מחיר פתיחה:

200

פריט 94:
כתב יד אשכנזי לא נודע למי. שנות הת"ר. לא נדפס.
כתב יד אשכנזי לא נודע למי. שנות הת"ר. לא נדפס. כתב-יד, קונטרס בירורי סוגיות בענייני שיעורי אכילה באיסורים – כתיבה אשכנזית – שלהי שנות הת"ר – לא נדפס

מחיר פתיחה:

200

פריט 95:
עותק הגה"ק רבי יעקב שלום סופר והגה"ק מסעקעליהיד
עותק הגה"ק רבי יעקב שלום סופר והגה"ק מסעקעליהיד בירת מגדל עוז. חלק שלישי מסידור רבי יעקב עמדין, לעמבערג תרכ"ה. עותק אישי חתום ביד קודש הגה"ק רבי יעקב שלום סופר בן מרנא בעל מחנה חיים שהעניקו במתנה לרבי מאיר ישכר בער ראזנער אביו של הגה"ק מסעקעלהיד.

מחיר פתיחה:

300

פריט 96:
הזמנות לנישואי גדולי הרבנים באונגרין
הזמנות לנישואי גדולי הרבנים באונגרין הזמנה לנישואי רבנים חשובים מגדולי הונגריה ובהם צדיקי ורבני הדור. מהשנים שלפני מלחמת העולם השניה. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 97:
אוטוגרף שלא נדפס! חיבור מרבי יצחק יהודה הרמן ראש הקהל בוויטצען
אוטוגרף שלא נדפס! חיבור מרבי יצחק יהודה הרמן ראש הקהל בוויטצען כרך כתב-יד, חידושי אגדה על פרשיות התורה, בכתב-יד המחבר הגאון רבי יצחק יהודה הרמן, ראש הקהל בווייטצען – חידושי אגדה רבים ולא ידועים מגאוני וצדיקי הונגריה - וויטצען, תרנ"ח – לא נדפס

מחיר פתיחה:

1200

פריט 98:
הזמנה מהגה"צ רבי דוד יודא זילבערשטיין מוויצען - ת"ש
הזמנה מהגה"צ רבי דוד יודא זילבערשטיין מוויצען - ת"ש הזמנה מודפסת ממרן הגה"צ המפורסם רבי דוד יודא זילבערשטיין אב"ד וויצען ובנו של בעל מעשי למלך. וואיטצען שנת ת"ש. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 99:
כתב יד עם חידושים שלא נדפסו מגאוני אונגרין. תרמ"ה - תרנ"ב
כתב יד עם חידושים שלא נדפסו מגאוני אונגרין. תרמ"ה - תרנ"ב כתב-יד, מחברת עם חידושי תורתם של גאוני הונגריה: רבי ישעיה ארנפלד אב"ד שוראן בעל "שבט סופר", רבי משה צבי פוקס אב"ד גרוסוורדיין מחבר שו"ת "יד רמה" ורבי יוסף קלמן אב"ד סערדאהעל - נכתב על ידי תלמידם רבי זלמן רייך הי"ד (חתן הגאון רבי יעקב שלום סופר) – ברעזוויטש – שארשפאטאק – גרוסוורדיין – תרמ"ה-תרנ"ב - לא נדפס

מחיר פתיחה:

500

פריט 100:
קול קורא מתלמידי ישיבת סאטמאר - תרפ"ח - 1928
קול קורא מתלמידי ישיבת סאטמאר - תרפ"ח - 1928 כרזה היסטורית למען עולם הישיבות מאת 'בחורי הישיבה הרמה סאטמאר'.

מחיר פתיחה:

150