English

נדירים! - אדר ב' תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 101:
מכתב הגאון רבי מרדכי ליב קליין ממיקלאש, בענייני גיטין
מכתב הגאון רבי מרדכי ליב קליין ממיקלאש, בענייני גיטין מכתב באידיש מאת הגאון רבי מרדכי ליב קליין ממיקלאש בעניין סידור גט – אל רבו המובהק הגאון רבי ישכר דוב בער סימאנדל-מיקלאש אב"ד סענט-מיקלאש, מחבר הספרים "מנחת עני" ו"שירי מנחה" – אוהעל ? לפני תרכ"ב

מחיר פתיחה:

100

פריט 102:
מכתב מהגאון רבי ישעי' קאליש ראב"ד בק"ק פרעשבורג
מכתב מהגאון רבי ישעי' קאליש ראב"ד בק"ק פרעשבורג מכתב הגאון רבי ישעי' קאליש דיין וראש אב בית דין בעיר תהילה פרעשבורג, בענייני צדקה וחסד. תרח"צ. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 103:
עותק הרה"ק רבי יהושע מסוסנוביץ - לענטשנא
עותק הרה"ק רבי יהושע מסוסנוביץ - לענטשנא שאלות ותשובות ושיטות לרבי יוסף קארו בדיני נשים שכנגד טור אבן העזר. דפוס נפתלי הירץ גרושמאן, למברג, תקע"א [1811]. העותק של הרה"ק רבי יהושע מסוסנוביץ, אדמו"ר מלענטשנא.

מחיר פתיחה:

500

פריט 104:
זית רענן. עותק הגה"ק רבי נפתלי וויערשווער - נכד המחבר
זית רענן. עותק הגה"ק רבי נפתלי וויערשווער - נכד המחבר ספר זית רענן מאת הגאון המפורסם רבי משה יהודה ליב זילברברג אב"ד קוטנא – ווארשא תרי"א – מהדורה ראשונה – העותק האישי של נכדו הגה"צ רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג מחשובי רבני ווארשא

מחיר פתיחה:

200

פריט 105:
שמחת יום טוב מהמהרא"ל צינץ. מהדורה ראשונה. וורשא תר"א. - ספר סגולה חשוב! -
שמחת יום טוב מהמהרא"ל צינץ. מהדורה ראשונה. וורשא תר"א. - ספר סגולה חשוב! - שמחת יום טוב, על מסכת ביצה, מאת רבי אריה ליב צינץ אב"ד פלאצק. דפוס אביגדור ב"ר יואל, ורשה, תר"א 1841.

מחיר פתיחה:

250

פריט 106:
סט הרמב"ם של הגוטער יוד מגאסטינין פיורדא, תקכ"ה
סט הרמב"ם של הגוטער יוד מגאסטינין פיורדא, תקכ"ה סט משנה תורה להרמב"ם, ארבעה כרכים, מהדורת פיורדא תקכ"ה - תקכ"ז. העותק האישי של הצדיק הגה"ק רבי יחיאל מאיר מגאסטינין 'דער גוטער יוד'. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 107:
הגדה של פסח להחיד"א. עותק הרה"ק פועל הישועות מקאלשין פאריסוב
הגדה של פסח להחיד"א. עותק הרה"ק פועל הישועות מקאלשין פאריסוב הגדה של פסח עם ביאור שמחת הרגל להרב חיד"א - העותק של הרה"ק רבי מאיר שלום מקאלושין ופוריסוב, נכד הרה"ק ציס"ע היהודי הקדוש מפרשיסחא. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 108:
איגרת רבי אליעזר יהושע מאוז'רוב חמעלניק
איגרת רבי אליעזר יהושע מאוז'רוב חמעלניק איגרת ארוכה בענייני צדקה, כולה בכתב יד הרה"ק רבי אליעזר יהושע עפשטיין מאוז'רוב מעיר חמעלניק, אל ארגון עזרת תורה. אייר תרצ"ט.

מחיר פתיחה:

300

פריט 109:
הזמנות נדירות לנישואין מצדיקי בית זוואלין - קוזמיר
הזמנות נדירות לנישואין מצדיקי בית זוואלין - קוזמיר ב' הזמנות לנישואין בחצרות הקודש זוואלין מבית גזע הקודש הרב הקדוש רבי יחזקאל מקאזמיר. נדירות באופן מיוחד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 110:
ברכות בכתי"ק הגה"ק רבי חנוך צבי מבענדין
ברכות בכתי"ק הגה"ק רבי חנוך צבי מבענדין איגרת ברכות לנישואין בכתי"ק הגה"ק רבי חנוך צבי הכהן לעווין גאב"ד בענדין חתן הרה"ק ציס"ע השפת אמת מגור. אדר תרצ"ב.

מחיר פתיחה:

600

פריט 111:
השם יתברך יעזור ויהי' שקט ושאנן בארה"ק - איגרת ברכות וצדקה מהאמרי אמת מגור
השם יתברך יעזור ויהי' שקט ושאנן בארה"ק - איגרת ברכות וצדקה מהאמרי אמת מגור איגרת בענייני צדקה והחזקת תורה וחסד, עם ברכות נדירות ממרן הרה"ק ראש גולת אריאל האמרי אמת מגור, 'השם יתברך יעזור ויהיה שקט ושאנן בארץ הקודש'. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 112:
מאור יעקב. עם הקדשת הרה"ק הפני מנחם מגור.
מאור יעקב. עם הקדשת הרה"ק הפני מנחם מגור. מאור יעקב, חדושים ובאורים מאת הגאון הקדוש רבי יעקב מאיר בידערמאן, בהוצאת ובעריכת נכדו, הרה"ק הפני מנחם מגור. דפוס העברי, ירושלים, תשט"ז [1956]. עם הקדשה בכתב יד קודשו של ה'פני מנחם', המוציא לאור. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 113:
'הנאצים ימ"ש לא יתקרבו לארצנו' איגרת רוח הקודש מהאש דת מאוז'רוב
'הנאצים ימ"ש לא יתקרבו לארצנו' איגרת רוח הקודש מהאש דת מאוז'רוב איגרת מופלאה, בכתי"ק ובחתימת ידו, בה מנבא הגאון הקדוש בעל 'אש דת' מאוז'רוב, כי לצורר הגרמני ימ"ש לא תהיה שליטה על ארץ הקודש, תמוז תש"ב. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 114:
איגרת הרה"ק החלקת יהושע מביאלה
איגרת הרה"ק החלקת יהושע מביאלה מכתב, כולו בכתב ידו ובחתימתו של הרה"ק המפורסם רבי יחיאל יהושע מביאלה, נשלח לוועד הישיבות בירושלים עם ייסוד ישיבתו, תשי"ב. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 115:
תעודת תלמיד יח"ל בחתימת הרבי מלובלין- נדיר !
תעודת תלמיד יח"ל בחתימת הרבי מלובלין- נדיר ! תעודת 'לגיטימצי' לתלמיד בישיבת חכמי לובלין בעיר לובלין, שנת תרצ"ה. מסמך היסטורי מיוחד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 116:
מאמר ארוך של האדמו"ר האמצעי - כתב יד שלא נדפס
מאמר ארוך של האדמו"ר האמצעי - כתב יד שלא נדפס "ביכל" חב"די עם מאמרי חסידות מאת שלשת אדמו"רי חב"ד הראשונים, עם מאמר ארוך של האדמו"ר האמצעי שלא נדפס – שלהי שנות הת"ק

מחיר פתיחה:

5000

פריט 117:
שו"ע אדמו"ר הזקן. דפוס שפירא בזיטאמיר תרי"ט.
שו"ע אדמו"ר הזקן. דפוס שפירא בזיטאמיר תרי"ט. שלחן ערוך הרב מהדורת זיטומיר תרי"ט, חלק רביעי, יורה דעה וחושן משפט – כרוך עם חלק השו"ת מהדורת זיטומיר תרי"ח

מחיר פתיחה:

800

פריט 118:
שו"ת אדמו"ר הזקן. זיטאמיר, תרי"ח - גליונות רחבים במיוחד -
שו"ת אדמו"ר הזקן. זיטאמיר, תרי"ח - גליונות רחבים במיוחד - עותק מפואר, עם גליונות. שאלות ותשובות לרבינו אדמו"ר הזקן מלאדי בעל התניא והשולחן ערוך, מהדורה נפרדת לשו"ת - זיטאמיר תרי"ח - 1857.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 119:
שערי תשובה לאדמו"ר האמצעי , דפוס זיטאמיר תרכ"ד - ב' חלקים בכרך אחד -
שערי תשובה לאדמו"ר האמצעי , דפוס זיטאמיר תרכ"ד - ב' חלקים בכרך אחד - ספר שערי תשובה, מאת הרה"ק רבי דובער האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש – שני החלקים בכרך אחד - זיטומיר, תרכ"ד

מחיר פתיחה:

1800

פריט 120:
שו"ע אדמו"ר הזקן. זיטאמיר, תרט"ז - סימנים שנדפסו לראשונה - הסכמות חשובות והגהות -
שו"ע אדמו"ר הזקן. זיטאמיר, תרט"ז - סימנים שנדפסו לראשונה - הסכמות חשובות והגהות - שלחן ערוך הרב, חלק ראשון – זיטומיר, תרט"ז – מהדורה ראשונה של סימנים קנה-קנו – הסכמת הגה"ק רבי הלל מפאריטש – הגהות בשולי הגליון בכתיבה חב"דית – עותק חסר

מחיר פתיחה:

200

פריט 121:
מהדו"ר - קונטרס פירוש המילות להאדמו"ר האמצעי. ורשה תרכ"ז
מהדו"ר - קונטרס פירוש המילות להאדמו"ר האמצעי. ורשה תרכ"ז קונטרס פירוש המילות, ספר מאת האדמו"ר האמצעי. ורשה, תרכ"ז 1867. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 122:
אמרי בינה. מהאדמו"ר האמצעי. לעמבערג תרכ"ב.
אמרי בינה. מהאדמו"ר האמצעי. לעמבערג תרכ"ב. ספר אמרי בינה מאת הגה"ק רבי דובער, האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש – למברג תרכ"ב

מחיר פתיחה:

400

פריט 123:
השפלות והשמחה. מהחסיד רבי אייזיק הומלער. - מהדורה ראשונה. תרכ"ח
השפלות והשמחה. מהחסיד רבי אייזיק הומלער. - מהדורה ראשונה. תרכ"ח מאמר השפלות והשמחה, מאת רבי יצחק אייזיק מהאמיל. מגדולי תלמידי בעל התניא, תרכ"ח. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 124:
תהלת ה', הוצאת קה"ת. תש"ה. המהדורה הראשונה בעריכת הרבי
תהלת ה', הוצאת קה"ת. תש"ה. המהדורה הראשונה בעריכת הרבי סדור תהלת ה' על פי נוסח האר"י ז"ל. הוצאת קה"ת, המרכז לעניני חינוך, ברוקלין, תש"ה 1945. מהדורה ראשונה בעריכת הרבי מליובאוויטש ראש הוצאת הספרים קה"ת והמזכיר רבי ניסן מינדל.

מחיר פתיחה:

200

פריט 125:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש לשנה טובה ומתוקה
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש לשנה טובה ומתוקה איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש ובה ברכות קדשו לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. תשי"ח. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 126:
ברכות ללידת הבן באיגרת קודש מהרבי מליובאוויטש
ברכות ללידת הבן באיגרת קודש מהרבי מליובאוויטש כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים:

מחיר פתיחה:

800

פריט 127:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש ברכה לשידוך
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש ברכה לשידוך איגרת קודש פרטית של הרבי מליובאוויטש הרה"ק רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, ובה ברכה ועצה לשידוך והתעוררות ללימוד חת"ת, כתקנת הרבי. תשכ"ז. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 128:
מגדל דוד. דפוס על פי כתב יד שהיה אצל הרה"ק הצמח צדיק מוויזניץ
מגדל דוד. דפוס על פי כתב יד שהיה אצל הרה"ק הצמח צדיק מוויזניץ 'ושלום ושלוה יהיה במעונם'

מחיר פתיחה:

250

פריט 129:
צפנת פענח להרוגוצ'ובי. מהדורה ראשונה. עותק מרן הרה"ק האמרי חיים מויז'ניץ
צפנת פענח להרוגוצ'ובי. מהדורה ראשונה. עותק מרן הרה"ק האמרי חיים מויז'ניץ צפנת פענח, מהדורה ראשונה. פיעטרקוב תרס"ג. עותק מקודש ומיוחס חתום בחותמתו של הרה"ק רבי חיים מאיר מויז'ניץ, בימי חורפו. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 130:
רמון גדיש, ברין, תקמ"ח עותק הדמשק אליעזר
רמון גדיש, ברין, תקמ"ח עותק הדמשק אליעזר עותק מיוחס! ספר רמון גדיש, חידושים ופלפולים בש"ס. מהדורה יחידה: ברין, תקמ"ח - 1788. עותק מיוחס מאוד שהיה שייך להגאון הגדול בדורו רבי נתן נטע ברודא אב"ד שוסבורג ולהרה"ק הדמשק אליעזר מויז'ניץ.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 131:
מכתב קודש ממרן הישועות משה מויזניץ
מכתב קודש ממרן הישועות משה מויזניץ 'לראות בנים ובני בנים מתוך הרחבה גדולה' איגרת מודפסת חתומה בחתי"ק מרן הישועות משה מוייז'ניץ, למען המסייעים לעזרת נישואין והכנסת כלה. תמוז תשל"ג.

מחיר פתיחה:

600

פריט 132:
עטרת ישועה. מהדורה ראשונה. קראקא, תרע"ט - תר"צ
עטרת ישועה. מהדורה ראשונה. קראקא, תרע"ט - תר"צ ג' חלקי ספר עטרת ישועה מהרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב. מהדורה ראשונה, קראקא תרע"ט -  תר"צ  1918-1929.

מחיר פתיחה:

200

פריט 133:
'מוגה' בכתב יד קודש מרן החפץ חיים על ספרו 'משנה ברורה' חלק א'
'מוגה' בכתב יד קודש מרן החפץ חיים על ספרו 'משנה ברורה' חלק א' משנה ברורה, חלק א. ורשה, תרנ"ט 1899. עם הכיתוב 'מוגה' בכתב יד קודשו של החפץ חיים.

מחיר פתיחה:

200

פריט 134:
הגהה בכתי"ק מרנא החפץ חיים וחתימתו על 'עצי שטים'
הגהה בכתי"ק מרנא החפץ חיים וחתימתו על 'עצי שטים' חתימת מרנא הגה"ק החפץ חיים, ועם הגהה בעצם כתי"ק, על ספר מספרייתו: שלחן עצי שטים, ברלין תקכ"ב

מחיר פתיחה:

4000

פריט 135:
רבי הלל ויטקינד במכתב למען רבי אברהם יפה'ן מנובהרדוק
רבי הלל ויטקינד במכתב למען רבי אברהם יפה'ן מנובהרדוק מכתב מאת רבי הלל ויטקינד, מנהל ישיבת נובהרדאק בוורשה, עם ברכות למחזיקי תורה ובקשה להשגת דרכון עבור רבי אברהם יפהן ראש ישיבת ביאליסטוק. ורשה, תרפ"ט [1928].

מחיר פתיחה:

200

פריט 136:
שאלה ממרן השבט הלוי אל מרן חזון איש - רישומים בכתי"ק חזו"א -
שאלה ממרן השבט הלוי אל מרן חזון איש - רישומים בכתי"ק חזו"א - זכרון מאיר של מעלה! מכתב בכתב-ידו של הגר"ש ואזנר בעל "שבט הלוי" – שאלה ששלח אל מרן בעל ה"חזון איש", ובו מקשה על דבריו בספרו בענין "ביטול תרומה בזמן הזה" – כסלו תש"ט – לא נדפס – בעמוד האחורי כתובים שמות לברכה ולתפלה בעצם כתב-יד קדשו של ה"חזון איש"

מחיר פתיחה:

1000

פריט 137:
עשרות שמות לתפילה בעצם כתי"ק החזון איש מהם גדולי תורה ואישים נודעים
עשרות שמות לתפילה בעצם כתי"ק החזון איש מהם גדולי תורה ואישים נודעים מארכיונו של בעל ה"חזון איש" – עשרות שמות שכתב בכתב-יד קדשו לתפלה ולברכה על גבי מכתבים שנשלחו אליו, קבלות ומעטפות וכדומה

מחיר פתיחה:

3000

פריט 138:
מארכיונו של ה"חזון איש" – עם שם לתפלה שכתב בכתב-יד קדשו
מארכיונו של ה"חזון איש" – עם שם לתפלה שכתב בכתב-יד קדשו מארכיונו של ה"חזון איש" – עם שם לתפלה שכתב בכתב-יד קדשו

מחיר פתיחה:

2000

פריט 139:
"בעיקר פקפוקו של החזון איש" - תשובה בהלכה מהשבט הלוי
"בעיקר פקפוקו של החזון איש" - תשובה בהלכה מהשבט הלוי דף בתשובה בהלכות הגעלת כלים, בדין השימוש במיכל סיפולוקס והגעלתו, בעצם כתב יד קדשו של עמוד ההוראה לבית ישראל מרן בעל שבט הלוי רבי שמואל הלוי ואזנר גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין. בני ברק, תשל"ד. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 140:
מכתב אל הגאון האדיר רבי משה מרדכי אפשטיין סלבודקה - חברון
מכתב אל הגאון האדיר רבי משה מרדכי אפשטיין סלבודקה - חברון מכתב תלמיד אל הגאון האדיר רבי משה מרדכי אפשטיין ראש ישיבת כנסת ישראל סלבודקה - חברון. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 141:
תשובה ארוכה ממרן פוסק הדור הגר"מ פיינשטיין
תשובה ארוכה ממרן פוסק הדור הגר"מ פיינשטיין תשובה ארוכה וגדולה בעצם כתי"ק מרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין בענייני יבום וחליצה. ליובאן, רוסיה, תרצ"א. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 142:
איגרת רבי יחזקאל אברמסקי להגדיל תורה ולהאדירה
איגרת רבי יחזקאל אברמסקי להגדיל תורה ולהאדירה איגרת מופלאה ממרן הגאון האדיר רבי יחזקאל אברמסקי גאב"ד לונדון בעל 'חזון יחזקאל' ומגדולי הדור, אל מנהלי אוצר הפוסקים, בדרכים להגדיל תורה ולהאדירה. תש"ט - 1949.

מחיר פתיחה:

500

פריט 143:
היום הרת עולם מאמר התעוררות בעצם כתי"ק מרן הגרי"ש אלישיב
היום הרת עולם מאמר התעוררות בעצם כתי"ק מרן הגרי"ש אלישיב 'אמרתי לפני תקיעת שופר שנת תשי"א' מאמר ארוך, כולו בכתב יד הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב עמוד ההוראה, דברי השקפה ומוסר, התעוררות ודרוש לראש השנה והמלכת הבורא.

מחיר פתיחה:

300

פריט 144:
כרוז למען קרן הצלה, מגדולי צדיקי לונדון, תשנ"ג
כרוז למען קרן הצלה, מגדולי צדיקי לונדון, תשנ"ג כרוז למען קרן הצלה, בחתימת גדולי התורה וצדיקי לונדון. תשנ"ג. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 145:
המהדורה הראשונה של כסף משנה. רמב"ם ונציה של"ד- של"ו 1574-1576
המהדורה הראשונה של כסף משנה. רמב"ם ונציה של"ד- של"ו 1574-1576 משנה תורה להרמב"ם – ונציה, של"ד-של"ו – מהדורה ראשונה של ה"כסף משנה" – נדפס בחיי המחבר מרן ה"בית יוסף" – ארבעה כרכים - סט שלם עם כריכות עור מהודרות – חתימות, הגהות ורישומים

מחיר פתיחה:

22000

פריט 146:
עותק רבי בנימין באסקאוויץ - בן המחצית השקל
עותק רבי בנימין באסקאוויץ - בן המחצית השקל שאלות ותשובות וקצת סוגיות, מאת רבי מאיר ב"ר אברהם די בוטון. דפוס אברהם ב"ר ידידיה גבאי כף נחת, אזמיר, ת"ך [1660]. מהדורה ראשונה, נדיר, עותק אישי של רבי יום טוב צהלון (השני) ושל רבי בנימין זאב וואלף הלוי באסקאוויץ בעל 'סדר משנה' ובנו של המחצית השקל. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 147:
פנים מסבירות. העותק של רבי בצלאל רנשבורג
פנים מסבירות. העותק של רבי בצלאל רנשבורג ספר פנים מסבירות, מהדורה יחידה, פראג תנ"ג. העותק האישי החתום של הגה"ק רבי בצלאל רנשבורג מחכמי פראג.  

מחיר פתיחה:

1500

פריט 148:
דרוש שלם בכתי"ק הגה"ק רבי מאיר אב"ד קונסטנטין -בן היעב"ץ שהתכתב בהלכה עם הבעש"ט הקדוש
דרוש שלם בכתי"ק הגה"ק רבי מאיר אב"ד קונסטנטין -בן היעב"ץ שהתכתב בהלכה עם הבעש"ט הקדוש דרוש שלם בעצם כתי"ק הגה"ק רבי מאיר אשכנזי אב"ד קונסטנטין ישן, בנו של היעב"ץ ובחתימת ידו הטהורה, היחיד בעולם שידוע כי התכתב בהלכה עם אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט הקדוש. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 149:
אוטוגרף תלמיד הברוך טעם חידושי תורה בשמו - לא נדפסו מעולם!
אוטוגרף תלמיד הברוך טעם חידושי תורה בשמו - לא נדפסו מעולם! כרך כתב-יד, מעל 300 עמודים גדולים, מערכות וחידושים בסוגיות הש"ס ועל פרשיות התורה, בכתב-ידו של אחד מתלמידי ה"ברוך טעם", עם חידושים ששמע מרבו ומרבי עקיבא איגר, ומעוד גדולי ישראל – לאחר תרכ"ו, לא נדפס

מחיר פתיחה:

2000

פריט 150:
שטר ממהר"ם מינץ, עם חתימת רבי משה קוניץ - נדיר ביותר
שטר ממהר"ם מינץ, עם חתימת רבי משה קוניץ - נדיר ביותר שטר בענייני ממונות בחתימת הגאון רבי משה מינץ אב"ד אויבן-ישן (אובודה) והרב הראשי של מחוז בודפשט, מחבר שו"ת "מהר"ם מינץ", ובחתימת תלמידו הגאון רבי משה קוניץ, מחבר הספר "בן יוחאי" – חתימה נדירה ביותר - אויבן-ישן, שבט תקס"ב

מחיר פתיחה:

1500