English

נדירים! - אדר ב' תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 151:
כתב יד עם חידושים מהנודע ביהודה - שלא נדפסו
כתב יד עם חידושים מהנודע ביהודה - שלא נדפסו כתב-יד, ששה עמודים עם חידושיו של בעל ה"נודע ביהודה" על מסכת סוכה – חלקם לא נדפסו בספרו צל"ח השלם, וחלקם עם שינויים והוספות על הנוסח הנדפס בצל"ח השלם – העתקה משנות הת"ק

מחיר פתיחה:

500

פריט 152:
חות יאיר החדש. מהדורה ראשונה, עם הגהות ותיקוני המחבר
חות יאיר החדש. מהדורה ראשונה, עם הגהות ותיקוני המחבר ספר חות יאיר החדש, דרושים וחידושי אגדה, מאת רבי אלעזר קאליר אב"ד קעלין בעל "אור חדש" – פראג תקנ"ב – מהדורה ראשונה - הגהות ותיקונים בכתב-יד המחבר

מחיר פתיחה:

800

פריט 153:
מרגלית מיוחדת במינה! ארבעה טורים של הקרבן נתנאל
מרגלית מיוחדת במינה! ארבעה טורים של הקרבן נתנאל מרגניתא דלית לה טימא ! ארבעה טורים שלמד והגה בהם בעל ה"קרבן נתנאל" – הגה"ק רבי נתנאל ווייל אב"ד קרלסרוה, גדול מפרשי הרא"ש – עם חתימות יד קדשו – חמשה כרכים - כריכות עור חדשות ומפוארות

מחיר פתיחה:

5000

פריט 154:
הגה"ק רבי שלמה אייגר מפוזנא - תשובה ארוכה בכתי"ק, מיוחדת במינה
הגה"ק רבי שלמה אייגר מפוזנא - תשובה ארוכה בכתי"ק, מיוחדת במינה תשובה הלכתית בהלכות מקוואות בכתב-ידו וחתימתו של הגאון המפורסם רבי שלמה איגר אב"ד פוזנא וקאליש – הוספות, שינויים ותיקונים מהנוסח הנדפס – ארבעה עמודים גדולים - פוזנא, ניסן תר"ז

מחיר פתיחה:

2500

פריט 155:
הערוך לנר וחתנו - התכתבות בהלכה
הערוך לנר וחתנו - התכתבות בהלכה התכתבות קצרה בין ה"ערוך לנר" לחתנו הגאון רבי ישראל מאיר פריימן אב"ד אוסטרוב – ביאור דברי הבה"ג על המקור ממנו נלמד חיוב מלקות על אכילת נבילות וטריפות

מחיר פתיחה:

2000

פריט 156:
שב יעקב דפו"ר חתימת יד קודש רבי שאול מאמסטרדם
שב יעקב דפו"ר חתימת יד קודש רבי שאול מאמסטרדם ספר שו"ת שב יעקב, שני החלקים בכרך אחד – פרנקפורט דמיין תק"ב – מהדורה ראשונה – העותק של הגאון הקדוש רבי שאול לווינשטאם אב"ד אמסטרדם, בעל "בנין אריאל", עליו כתב החיד"א "זכיתי לקבל פני שכינה" – חתימת יד קדשו – עם חתימת אחי המחבר של השו"ת"שב יעקב", הגאון רבי אברהם פאפריש כ"ץ אב"ד טעפליץ

מחיר פתיחה:

2000

פריט 157:
כתב יד וחתימת בעל ה'פני יצחק זוטא'
כתב יד וחתימת בעל ה'פני יצחק זוטא' שטר מכירת מקום בעזרת נשים, כתוב כולו וחתום בידי הגאון המפורסם בעל ה"פני יצחק זוטא", רבי יצחק אב"ד גאיה – גאיה, תמוז תצ"ה.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 158:
מכתב חשוב מאת בעל 'נהרי אפרסמון' תרכ"ח
מכתב חשוב מאת בעל 'נהרי אפרסמון' תרכ"ח מכתב המלצה נלבב לתלמיד בכתב ידו של בעל "נהרי אפרסמון", הגאון המפורסם רבי יעקב טננבוים אב"ד  - – טאלליא (טאיה), תרכ"ח

מחיר פתיחה:

1000

פריט 159:
כתב-יד הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור שלחן ערוך"
כתב-יד הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור שלחן ערוך" דף גדול בכתב-יד הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור שלחן ערוך" – חידושים על מסכת סנהדרין

מחיר פתיחה:

3500

פריט 160:
פולמוס הקיצור שולחן ערוך בשיטת הדברי חיים מצאנז
פולמוס הקיצור שולחן ערוך בשיטת הדברי חיים מצאנז 'אופל ובחן' קונטרס פולמוסי שחיבר הגה"צ רבי מרדכי אליעזר וועבר הרב ממאדע בהמשך לפולמוס מול הגאון הנודע רבי שלמה גאנצפריד בעל קיצור שולחן ערוך. ירושלים תר"נ לערך. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 161:
עמודי שש, מאת ה'כלי יקר'. פראג, שע"ח מהדורה ראשונה. (נדיר ביותר), עותק מיוחס
עמודי שש, מאת ה'כלי יקר'. פראג, שע"ח מהדורה ראשונה. (נדיר ביותר), עותק מיוחס ספר עמודי שש, דרוש ומוסר מאת בעל ה"כלי יקר" – פראג שע"ח – מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר – מאוצר ספרי האדמו"ר רבי יעקב הלברשטאם מטשאקאווא

מחיר פתיחה:

400

פריט 162:
ברכות לרפואה שלמה מהרה"ק רבי שלמה מבאבוב
ברכות לרפואה שלמה מהרה"ק רבי שלמה מבאבוב בבריות גופא בבריאות השלמות רפואות וישועות והצלחה ורב נחת  - - - מכתב ברכות וישועות בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי שלמה מבאבוב, בחתימת ידו. ניו יארק, תשמ"א. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 163:
פתח הבית, דיהרנפורט, תק"פ בחתי"ק הרה"ק רבי אפרים ממאציוב - חתן המגיד מטריסק
פתח הבית, דיהרנפורט, תק"פ בחתי"ק הרה"ק רבי אפרים ממאציוב - חתן המגיד מטריסק ספר פתח הבית, מהדורת דיהרנפורט שנת תק"פ - 1820. בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי אפרים ממאציוב, חתן המגיד הקדוש מטריסק וחותנם של גדולי צדיקי הדור. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 164:
קדוש וטהור! ספר קבלה של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל
קדוש וטהור! ספר קבלה של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל ספר קבלה - עותק הצדיק הקדוש מאור ישראל רבי אהרן מטשערנאביל ובנו הרה"ק רבי זוסיא. ספר אמת ליעקב, ביאורים בכתבי האר"י ומהרח"ו בסדר א"ב, חיברו רבי יעקב שאלתיאל ניניו, מהדורה יחידה, ליוורנו, תר"ג - 1843. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 165:
איגרת רבי יוחנן מראחמיסטריווקא לנישואי בנו מהרי"מ
איגרת רבי יוחנן מראחמיסטריווקא לנישואי בנו מהרי"מ 'מאת ה' אלקי אבותיי הקדושים משכורתו שלמה תהי' להתברך ולהפקד בכל משאלות וחפץ לבו לטובה ולברכה' איגרת ארוכה בצדקה, כתובה כולה באופן נדיר בכתב יד הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא, עם אזכור נישואי בנו הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, ירושלים תשי"א - 1951. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 166:
ברכות לפרנסה ונחת מהרבי מטשערנאביל
ברכות לפרנסה ונחת מהרבי מטשערנאביל 'שתתברכו בבריאות השלמות ולפרנסה בהרחבה ובשפע ברכה והצלחה ונחת' - איגרת ברכות בכתי"ק אדמו"ר רבי משולם זוסיא מטשערנאביל. בני ברק תש"ך. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 167:
-קדישא עילאה! - חיבור גדול שלא נדפס מהגה"ק הערבי נחל
-קדישא עילאה! - חיבור גדול שלא נדפס מהגה"ק הערבי נחל חיבור גדול בעצם כתב יד קדשו של הגאון הקדוש מגדולי צדיקי החסידות בדורות הראשונים רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל 'ערבי נחל' ולבושי שרד, על 'ספק ספיקא' בהלכה ובכל המסתעף בעמקות ובחריפות ובבקיאות מופלאה.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 168:
כתב יד אוטוגרפי: חסד לאברהם על משניות זרעים -למד תורה לשמה - הכתב יד הזה היה מונח אצל הרה"ק מדזינקוב
כתב יד אוטוגרפי: חסד לאברהם על משניות זרעים -למד תורה לשמה - הכתב יד הזה היה מונח אצל הרה"ק מדזינקוב כתב-יד, חיבור אוטוגרפי, "חסד לאברהם", פירוש על כל משניות סדר זרעים – בכתב-יד קדשו של המחבר רבי אברהם אב"ד טאמאשפיל - כתב-יד שלמד ועיין בו הרה"ק רבי יצחק מאיר מזינקוב שהעיד שמתוך כתב היד שלפנינו מוכח "שבעל המחבר למד תורה לשמה" – שינויים מהנוסח הנדפס - טאמאשפיל, ת"ר-תר"א

מחיר פתיחה:

3000

פריט 169:
תקוני הזהר. דפוס שפירא בסלאוויטא. תקפ"ו
תקוני הזהר. דפוס שפירא בסלאוויטא. תקפ"ו תקוני הזהר. דפוס הצדיק רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ו [1826] עותק נאה. גליונות רחבים. 

מחיר פתיחה:

5500

פריט 170:
מחזור לימים הנוראים. סלאוויטא תקפ"ז - 1827
מחזור לימים הנוראים. סלאוויטא תקפ"ז - 1827 מחזור לימים הנוראים. דפוס הצדיק הקדוש רבי שמואל אברהם שפירא בסלאוויטא תקפ"ז - 1827.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 171:
חומש במדבר, בסלאוויטא, תקפ"ז.
חומש במדבר, בסלאוויטא, תקפ"ז. חומש במדבר – בדפוס הרה"ק רבי שמואל אברהם אבא שפירא בסלאוויטא תקפ"ז

מחיר פתיחה:

2200

פריט 172:
חומש דברים – סלאוויטא תקצ"ו
חומש דברים – סלאוויטא תקצ"ו חומש דברים – סלאוויטא תקצ"ו

מחיר פתיחה:

4500

פריט 173:
תקוני הזהר, דפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקפ"א
תקוני הזהר, דפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקפ"א תקוני הזהר, דפוס הצדיק רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא. עותק מרשים. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 174:
שערי ציון. זיטאמיר תרט"ז. נדיר מאוד.
שערי ציון. זיטאמיר תרט"ז. נדיר מאוד. שערי ציון. סדר תפילות ותיקונים, דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרט"ז 1856. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 175:
תיקון ליל שבועות. דפוס הצדיקים שפירא בזיטאמיר, תר"ח.
תיקון ליל שבועות. דפוס הצדיקים שפירא בזיטאמיר, תר"ח. "סדר תיקון ליל שבועות" – זיטומיר תר"ח – עם כריכת עור מקורית

מחיר פתיחה:

3500

פריט 176:
סליחות. זיטאמיר, תרי"ד. עותק מיוחס
סליחות. זיטאמיר, תרי"ד. עותק מיוחס "סדר סליחות כמנהג פולין קטן ופולין גדול" – זיטאמיר תרי"ד – העותק אדמו"ר הרה"ק רבי אהרן ברנדווין מפלשטין-סטרעטין-צפת שגדל אצל הרה"ק עטרת תפארת ישראל מרוז'ין. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 177:
מפואר ומיוחד! סט מחזורים לימים נוראים ולכל השנה. זיטאמיר, תרי"ח
מפואר ומיוחד! סט מחזורים לימים נוראים ולכל השנה. זיטאמיר, תרי"ח פריט מיוחד! ב' כרכים. מחזור לראש השנה ויום הכיפורים ומחזור לשלש רגלים. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרי"ח. 

מחיר פתיחה:

7000

פריט 178:
באר מים חיים. בדפוס זיטאמיר תרכ"א. ב' חלקים בכרך אחד!
באר מים חיים. בדפוס זיטאמיר תרכ"א. ב' חלקים בכרך אחד! ספר באר מים חיים על חמשה חומשי תורה, מאת הרה"ק רבי חיים אב"ד צ'רנוביץ – זיטומיר תרכ"א – שני החלקים בכרך אחד

מחיר פתיחה:

3000

פריט 179:
ספר הזהר, חלק ג'. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרכ"ג
ספר הזהר, חלק ג'. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרכ"ג ספר הזהר, חלק ג' – זיטומיר תרכ"ג – כריכת עור מקורית

מחיר פתיחה:

1200

פריט 180:
פרי מגדים ומחצית השקל, בדפוס האחים הצדיקים שפירא. זיטאמיר תרכ"ג
פרי מגדים ומחצית השקל, בדפוס האחים הצדיקים שפירא. זיטאמיר תרכ"ג ספר פרי מגדים ומחצית השקל – זיטומיר תרכ"ג – כריכת עור מקורית

מחיר פתיחה:

500

פריט 181:
ערבי נחל דפוס שפירא בזיטאמיר תרי"ח - 1858
ערבי נחל דפוס שפירא בזיטאמיר תרי"ח - 1858 ערבי נחל על התורה, הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ. זיטאמיר, תרי"ח 1858. נדיר ביותר!

מחיר פתיחה:

2500

פריט 182:
ספר חרדים. דפוס שפירא בזיטאמיר, תרי"ז - 1857
ספר חרדים. דפוס שפירא בזיטאמיר, תרי"ז - 1857 ספר חרדים לרב הקדוש האלוקי מוה"ר אלעזר אזקרי. דפוס השותפים הצדיקים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר שנת תרי"ז - 1857.

מחיר פתיחה:

800

פריט 183:
צוואה בחתימת רבני וצדיקי צפת, שנת תרצ"ו
צוואה בחתימת רבני וצדיקי צפת, שנת תרצ"ו העתק שטר צוואה של רבי אלעזר משה מרגליות מצפת – עם חתימות רבני צפת רבי אברהם ליב זילברמן והגה"צ רבי שמואל לוריא, עם תוספת שורות בכתב-ידו – צפת, תרצ"ו-תרצ"ח

מחיר פתיחה:

200

פריט 184:
תיקוני השומר אמונים בכתי"ק על המהדורה הראשונה
תיקוני השומר אמונים בכתי"ק על המהדורה הראשונה ספר שומר אמונים – ירושלים תש"ב – מהדורה ראשונה – עם תיקוני טעויות דפוס בכתב-יד קדשו של המחבר הרה"ק רבי אהרן ראטה

מחיר פתיחה:

800

פריט 185:
פנקס אישי של הרה"ק שומר אמונים
פנקס אישי של הרה"ק שומר אמונים נשאם על ליבו - פנקס אישי ורשימות של מרן הרה"ק רבי אהרהל'י ראטה בעל 'שומר אמונים וטהרת הקודש', ובו פרטי תלמידיו שנשאם על ליבו ורוח מחשבתו כל הימים. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 186:
דברי אמת. סדילקאב תקצ"ו. מהדורה תניינא
דברי אמת. סדילקאב תקצ"ו. מהדורה תניינא דברי אמת על התורה, מאת החוזה מלובלין. סדילקאב, תקצ"ו 1835. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 187:
נועם אלימלך. מהדורה ראשונה של הנהגות האדם
נועם אלימלך. מהדורה ראשונה של הנהגות האדם ספר נועם אלימלך מספרי היסוד בחסידות להרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק. מהדורה שביעית החשובה. הודפסה ברוסיה-פולין, בשנת תק"פ בקירוב,  

מחיר פתיחה:

1000

פריט 188:
ספר סגולה! עטרת תפארת ישראל. לובלין תרל"ה
ספר סגולה! עטרת תפארת ישראל. לובלין תרל"ה ספר סגולה! עטרת תפארת ישראל, על חמשה חומשי תורה, מאת הרה"ק רבי ישראל ב"ר שלמה מסאטינאב. לובלין, תרל"ה 1875.

מחיר פתיחה:

400

פריט 189:
זכרון זאת מהרבי מלובלין. מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"ט.
זכרון זאת מהרבי מלובלין. מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"ט. ספר חסידות, 'זכרון זאת' מהרבי הקדוש מלובלין 'החוזה'. מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"ט. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 190:
מראשוני צדיקי החסידות: יסוד יוסף ולקוטי יוסף, מהדורה ראשונה. תקס"ג
מראשוני צדיקי החסידות: יסוד יוסף ולקוטי יוסף, מהדורה ראשונה. תקס"ג שני ספרי הגאון הקדוש הצדיק רבי יוסף יוסקא מרובנא מראשוני תלמידי המגיד הגדול ממעזריטש. 'יסוד יוסף' ו'לקוטי יוסף', שניהם במהדורה הראשונה, מינקוביץ תקס"ג.

מחיר פתיחה:

800

פריט 191:
שב שמעתתא, לעמבערג תרכ"ד. עותק הרה"ק רבי יעקב ישראל וישרון רבין מסאסרעגען.
שב שמעתתא, לעמבערג תרכ"ד. עותק הרה"ק רבי יעקב ישראל וישרון רבין מסאסרעגען. ספר שב שמעתתא, מהחשובים בספרי הלומדות בהיכלי התורה, לרבי ארי' ליב הכהן בעל 'קצות החושן', מהדורת לעמבערג תרכ"ד - 1864. עותק אישי של הרה"ק רבי יעקב ישראל וישרון רבין אבד"ק גימעש - סאסרעגען. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 192:
מלכות! ספר מתת אלהים, פיסא, תקפ"ו. עותק הרה"ק רבי נחום בערניו מסאדיגורה
מלכות! ספר מתת אלהים, פיסא, תקפ"ו. עותק הרה"ק רבי נחום בערניו מסאדיגורה ספר מתת אלהים, פיסא, תקפ"ו. חידושים על מסכתות מגילה, תענית ותמיד. לרבי יעקב שמשון שבתי. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 193:
שערי תשובה. לייפציג, תרי"ח. עותק הצדיק רבי נחום בער מסאדיגורה ובנו
שערי תשובה. לייפציג, תרי"ח. עותק הצדיק רבי נחום בער מסאדיגורה ובנו שאלות ותשובות שערי תשובה, עם הגהות הרד"ל, נדפסו בלייפציג תרי"ח.

מחיר פתיחה:

600

פריט 194:
הגהות רבי ישראל מהוסיאטין על נודע ביהודה
הגהות רבי ישראל מהוסיאטין על נודע ביהודה ספר נודע ביהודה, מהדורה ראשונה, פראג תקל"ו. עותקו האישי של זקן צדיקי דורו רבי ישראל מהוסיאטין עם הגהות בעצם כתב יד קדשו והגהות חתנו הרה"ק האהלי יעקב מהוסיאטין - בוהוש. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 195:
ספר דרכי צדק מאת רבי זכריה מנדל מירוסלב לבוב תקנ"ו
ספר דרכי צדק מאת רבי זכריה מנדל מירוסלב לבוב תקנ"ו ספר דרכי צדק מאת הרה"ק רבי זכריה מנדל מירוסלב – (על השער)  לבוב תקנ"ו – (מהדורה ראשונה ?)

מחיר פתיחה:

500

פריט 196:
שער התפלה. סאדילקאב, תקצ"ז - 1836 - עם התשובה לנודע ביהודה -
שער התפלה. סאדילקאב, תקצ"ז - 1836 - עם התשובה לנודע ביהודה - שער התפלה, לרבינו הרה"ק בעל באר מים חיים וסדורו של שבת. מהדורה שניה. סדילקאב, תקצ"ז 1836.

מחיר פתיחה:

200

פריט 197:
נועם אלימלך. ממרן אור ישראל וקדושו מליז'ענסק. לעמבערג תרכ"ב.
נועם אלימלך. ממרן אור ישראל וקדושו מליז'ענסק. לעמבערג תרכ"ב. נועם אלימלך, מאור ישראל ותפארתו הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק. למברג, תרכ"ב 1862.

מחיר פתיחה:

250

פריט 198:
אור החיים עם ביאור מעיין גנים. לעמבערג תר"י
אור החיים עם ביאור מעיין גנים. לעמבערג תר"י אור החיים, ענייני אמונה, חיברו החסיד רבי יוסף יעב"ץ, עם ביאור מעיין גנים לבעל הבני יששכר מדינוב, לעמבערג, תר"י 1850.

מחיר פתיחה:

100

פריט 199:
הזמנה לנישואי רבי חיים שמחה ישכר בער מטאמשוב פלעטבוש. תשי"א - 1951
הזמנה לנישואי רבי חיים שמחה ישכר בער מטאמשוב פלעטבוש. תשי"א - 1951 הזמנת הרבנית הצדקת מזידיטשויב לנישואי בתה הכלה עם החתן רבי חיים שמחה ישכר בער רובין בהרה"ק רבי אריה ליביש מטומשוב וצעשינוב. תשי"א. 

מחיר פתיחה:

650

פריט 200:
מקבץ הזמנות לנישואי אדמור"י זמננו
מקבץ הזמנות לנישואי אדמור"י זמננו מקבץ הזמנות נדיר מנישואי אדמור"י זמננו וצאצאי צדיקי הדור האחרון. 

מחיר פתיחה:

500