English

ניסן תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
פרשיות תפילין מסופר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא - רבי יוסף קעסלער
פרשיות תפילין מסופר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא - רבי יוסף קעסלער פרשיות תפילין מיוחסות וחשובות, שכתב סופר הסת"ם המומחה והנודע לתהילה רבי יוסף קעסלער מעיר לויביטש, אשר גם כתב את ספר התורה המיוחס ביותר בחסידות בעלזא. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 2:
סט פרשיות תפילין עתיקות - למעלה ממאתיים שנה בכתב יד ספרדי
סט פרשיות תפילין עתיקות - למעלה ממאתיים שנה בכתב יד ספרדי סט פרשיות לתפילין של ראש ושל יד, עתיקות מאוד, בכתב יד ספרדי מאיזור הבלקן, בנות מעל 200 שנה. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 3:
עותק מיוחס: מקור חיים וקהלת יעקב - ספרי הרב מליסא – זולקווא/יוזעפאף תקצ"ז
עותק מיוחס: מקור חיים וקהלת יעקב - ספרי הרב מליסא – זולקווא/יוזעפאף תקצ"ז ספר מקור חיים על הלכות פסח מאת הרב מליסא – זולקווא תקצ"ז - כרוך עם: ספרו קהלת יעקב על אבן העזר והלכות יום טוב – יוזעפאף תקצ"ז – העותק של הגאון רבי אבא מרקיל שלמה הכהן אב"ד סארנאק, מחבר שו"ת "יד שלמה"

מחיר פתיחה:

80

פריט 4:
הגדה של פסח עם תרגום לערבית – במבי תרמ"ז
הגדה של פסח עם תרגום לערבית – במבי תרמ"ז הגדה של פסח עם תרגום לערבית "כמנהג ק"ק בגדאד וכל אגפיה" – במבי תרמ"ז

מחיר פתיחה:

80

פריט 5:
הגדה של פסח "כפי מנהג אשכנזים" – וירונה תקפ"ח
הגדה של פסח "כפי מנהג אשכנזים" – וירונה תקפ"ח הגדה של פסח "כפי מנהג אשכנזים" – וירונה [תקפ"ח]

מחיר פתיחה:

80

פריט 6:
הגדה של פסח עם לקט הלכות ופירוש מאת רבי אפרים חיות – ליוורנו [תקע"ט]
הגדה של פסח עם לקט הלכות ופירוש מאת רבי אפרים חיות – ליוורנו [תקע"ט] הגדה של פסח ”יום טוב מקרא קדש הזה כפי מנהג ק"ק אשכנזים וק"ק ספרדים“, עם לקט הלכות ופירוש מאת רבי אפרים חיות – ליוורנו [תקע"ט]

מחיר פתיחה:

80

פריט 7:
הגדה של פסח עם פירוש ‘ארבע יסודות’. אופיבאך תקמ"ט
הגדה של פסח עם פירוש ‘ארבע יסודות’. אופיבאך תקמ"ט הגדה של פסח עם הפירוש באידיש "ארבע יסודות - יסוד היראה יסוד האהבה, יסוד העבודה יסוד הברכה" – אופיבאך [תקמ"ט]

מחיר פתיחה:

80

פריט 8:
מהספרים העבריים הראשונים שנדפסו בירושלים!! חקת הפסח. עם הסכמת החכם באשי הרב אג"ן להקמת הדפוס העברי בעיר הקודש ירושלים, תר"ג [1843]
מהספרים העבריים הראשונים שנדפסו בירושלים!! חקת הפסח. עם הסכמת החכם באשי הרב אג"ן להקמת הדפוס העברי בעיר הקודש ירושלים, תר"ג [1843] ספר חקת הפסח, עם לימודי כל חודש ניסן, דיני ביעור חמץ ובדיקת חמץ, וסדר תפילת ערבית וההגדה. בראשם קערת כסף מאת רבי יוסף האזובי, עם פרקי אבות, פיוט לכבוד הרב"י, סדר ערב ר"ח סיון וסדר ליל שבועות. דפוס ישראל בן אברהם [ב"ק], ירושלים, תר"ג [1843].

מחיר פתיחה:

1000

פריט 9:
סדר הגדה של פסח, עם פירוש מבעל חוות דעת. יוזעפאף, תקפ"ח [1828]. נדיר.
סדר הגדה של פסח, עם פירוש מבעל חוות דעת. יוזעפאף, תקפ"ח [1828]. נדיר. סדר הגדה של פסח, עם פירוש מבעל חוות דעת. יוזעפאף, תקפ"ח [1828]. נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 10:
גאולת עולם לסדר תורת הגדה של פסח, מאת רבי אברהם ליכט שטיין. הוראדנא, תקפ"ב [1822]....
גאולת עולם לסדר תורת הגדה של פסח, מאת רבי אברהם ליכט שטיין. הוראדנא, תקפ"ב [1822].... גאולת עולם לסדר תורת הגדה של פסח, מאת רבי אברהם ליכט שטיין. הוראדנא, תקפ"ב [1822]. מהדורה יחידה. נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 11:
הגדה של פסח, עם פירוש מהר"ם א"ש, קראקא, תרס"ט - 1909, עותק מיוחס!
הגדה של פסח, עם פירוש מהר"ם א"ש, קראקא, תרס"ט - 1909, עותק מיוחס! הגדה של פסח, עם פירוש 'אמרי אש' מאת רבי מאיר אייזנשטאטר (מהר"ם א"ש, אב"ד ק"ק אונגוואר), פאדגורזע אצל קראקא [כיום רובע בתוך קראקא], תרס"ט - 1909.

מחיר פתיחה:

150

פריט 12:
הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית, ניו יורק, תרפ"א 1921
הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית, ניו יורק, תרפ"א 1921 הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית, ניו יורק, תרפ"א 1921

מחיר פתיחה:

50

פריט 13:
הגדה של פסח מצוירת עם פירוש רבי מאיר לעהמאן. מהדורה ראשונה של הגדה זו עם...
הגדה של פסח מצוירת עם פירוש רבי מאיר לעהמאן. מהדורה ראשונה של הגדה זו עם... הגדה של פסח מצוירת עם פירוש רבי מאיר לעהמאן. מהדורה ראשונה של הגדה זו עם תרגום לאנגלית. לונדון, תשכ"ט 1969. עותק ממוספר. נייר וורוד.

מחיר פתיחה:

50

פריט 14:
פירוש הנצי"ב על שיה"ש עם הקדשה מבן המחבר, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרנ"ד - 1894
פירוש הנצי"ב על שיה"ש עם הקדשה מבן המחבר, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרנ"ד - 1894 רנה של תורה, פירוש הנצי"ב על מגילת שיר השירים, מהדורה ראשונה, ווארשה, תרנ"ד - 1894.

מחיר פתיחה:

100

פריט 15:
קהלת שלמה, דינים ומנהגים, חיברו רבי שלמה זלמן לונדן, פפד"א, תקנ"ט - 1799/ סדר הגדה של פסח קהלת שלמה. פפד"א, תק"ס - 1800
קהלת שלמה, דינים ומנהגים, חיברו רבי שלמה זלמן לונדן, פפד"א, תקנ"ט - 1799/ סדר הגדה של פסח קהלת שלמה. פפד"א, תק"ס - 1800 קהלת שלמה, דינים ומנהגים והנהגות ישרות להמון העם, נכתב בחלקו ביידיש, חיברו רבי שלמה זלמן לונדן, פראנקפורט דאודר, תקנ"ט - 1799.

מחיר פתיחה:

300

פריט 16:
חקת הפסח הקצר, מאת רבי בן ציון גאססענבויער מקאמארנא. העותק האישי של רבי ברוך צבי...
חקת הפסח הקצר, מאת רבי בן ציון גאססענבויער מקאמארנא. העותק האישי של רבי ברוך צבי... חקת הפסח הקצר, מאת רבי בן ציון גאססענבויער מקאמארנא. העותק האישי של רבי ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש. יצא לאור במצור ובמצוק בהונגריה, בודפסט, תש"ד [1944]. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 17:
הגדה של פסח עם פירוש נפש יהונתן, מאת רבי יהונתן בנימין הכהן. סיגעט, תרפ"ה [1925]....
הגדה של פסח עם פירוש נפש יהונתן, מאת רבי יהונתן בנימין הכהן. סיגעט, תרפ"ה [1925].... הגדה של פסח עם פירוש נפש יהונתן, מאת רבי יהונתן בנימין הכהן. סיגעט, תרפ"ה [1925]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 18:
הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת הגאון רבי יחזקאל פאנעט. פערמישלא, תרנ"ד [1894].
הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת הגאון רבי יחזקאל פאנעט. פערמישלא, תרנ"ד [1894]. הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת הגאון רבי יחזקאל פאנעט. פערמישלא, תרנ"ד [1894].

מחיר פתיחה:

50

פריט 19:
בית חורין, סדר הגדה של פסח, עם איורים. מיץ, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר.
בית חורין, סדר הגדה של פסח, עם איורים. מיץ, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר. בית חורין, סדר הגדה של פסח, עם איורים. מיץ, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 20:
אשל ברמה על ההגדה של פסח, עם ביאור תורני, שכלי, עיוני ואלקיות, מאת רבי אברהם...
אשל ברמה על ההגדה של פסח, עם ביאור תורני, שכלי, עיוני ואלקיות, מאת רבי אברהם... אשל ברמה על ההגדה של פסח, עם ביאור תורני, שכלי, עיוני ואלקיות, מאת רבי אברהם ליכטשטיין. [יוזעפאף], תקצ"א [1831]. העותק של רבי מנדל הלוי וואלמאן. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 21:
סדר הגדה של פסח, עם פירוש חסדי דוד, מאת הגה"ק רבי אליעזר דוד בעל ה"קרן...
סדר הגדה של פסח, עם פירוש חסדי דוד, מאת הגה"ק רבי אליעזר דוד בעל ה"קרן... סדר הגדה של פסח, עם פירוש חסדי דוד, מאת הגה"ק רבי אליעזר דוד בעל ה"קרן דוד". סאטמאר, תרצ"א [1931]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 22:
ספר הזהר, חלק ג'. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרכ"ג
ספר הזהר, חלק ג'. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרכ"ג ספר הזהר, חלק ג' – זיטומיר תרכ"ג – כריכת עור מקורית

מחיר פתיחה:

400

פריט 23:
שו"ת מים חיים, מהדורה ראשונה: זיטאמיר תרי"ז-תרי"ח. -עם התשובה מהבעש"ט הקדוש-
שו"ת מים חיים, מהדורה ראשונה: זיטאמיר תרי"ז-תרי"ח. -עם התשובה מהבעש"ט הקדוש- שו"ת מים חיים מאת הגאון רבי חיים הכהן רפפורט אב"ד אוסטרהא – זיטומיר תרי"ז-תרי"ח – מהדורה ראשונה – עם התשובה המפורסמת למרן הבעש"ט – עם הסכמות גדולי החסידות הרה"ק מאפטא, הרה"ק מצ'רנוביל וה"שר שלום" מבעלזא

מחיר פתיחה:

150

פריט 24:
מסכת סוטה, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא, תק"ע
מסכת סוטה, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא, תק"ע נדיר! מסכת סוטה, מהדורת דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 25:
נדיר! מסכת נזיר, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו.
נדיר! מסכת נזיר, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו. נדיר! מסכת נזיר, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 26:
נדיר! מסכת נדרים. דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא, תק"ע.
נדיר! מסכת נדרים. דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא, תק"ע. נדיר! מסכת נדרים, מהדורת דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 27:
'אור המאיר', מחשובי ומראשוני ספרי החסידות, חיברו הרב הקדוש רבי זאב וואלף מזיטאמיר. מהדורת פאריצק...
'אור המאיר', מחשובי ומראשוני ספרי החסידות, חיברו הרב הקדוש רבי זאב וואלף מזיטאמיר. מהדורת פאריצק... 'אור המאיר', מחשובי ומראשוני ספרי החסידות, חיברו הרב הקדוש רבי זאב וואלף מזיטאמיר. מהדורת פאריצק תקע"ה עם הסכמות חשובות. מהדורה מיוחדת. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 28:
[2] ספרי חסידות בכרך אחד: מגיד דבריו ליעקב מאת המגיד ממזריטש [לבוב, תקנ"ז], שארית ישראל [קניגסברג, תרל"ז]
[2] ספרי חסידות בכרך אחד: מגיד דבריו ליעקב מאת המגיד ממזריטש [לבוב, תקנ"ז], שארית ישראל [קניגסברג, תרל"ז] * מגיד דבריו ליעקב, והוא ליקוטי אמרים... כבוד מו' דוב בער... מ"מ דק"ק מעזריטש... הובא שנית לבית הדפוס עם כמה לקוטים חדשים... ועתה פעם שלישית. [לבוב], תקנ"ז.

מחיר פתיחה:

300

פריט 29:
שני ספרי חסידות כרוכים יחד, תרצ"ב - תרס"א.
שני ספרי חסידות כרוכים יחד, תרצ"ב - תרס"א. שני ספרי חסידות כרוכים יחד - מהדורות מוקדמות.

מחיר פתיחה:

80

פריט 30:
ספר יראים, זאלקווא תקס"ד. עותק מיוחס מהרה"ק רבי בנימין מקאצק
ספר יראים, זאלקווא תקס"ד. עותק מיוחס מהרה"ק רבי בנימין מקאצק מקודש! ספר יראים, לרבינו אליעזר ממיץ. זאלקווא, תקס"ד [1804]. רשימת פרענומעראנטן מגדולי צדיקי החסידות בדורות הראשונים. העותק שהיה שייך להרה"ק רבי בנימין בן השרף מקאצק.

מחיר פתיחה:

350

פריט 31:
ליקוטים יקרים מהבעש"ט ותלמידיו. עותק מיוחס.
ליקוטים יקרים מהבעש"ט ותלמידיו. עותק מיוחס. ליקוטים יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו, [אוסטרהא?] [תק"ף 1820?]. העותק שניתן לבית המדרש הצדיק מאווריטש בצפת.

מחיר פתיחה:

300

פריט 32:
ארץ צבי, מאת המגיד הק' רבי צבי הירש מוואיידסלוב, אבי הרה"ק רבי בונים מפרשיסחה. פראג,...
ארץ צבי, מאת המגיד הק' רבי צבי הירש מוואיידסלוב, אבי הרה"ק רבי בונים מפרשיסחה. פראג,... ארץ צבי, מאת המגיד הק' רבי צבי הירש מוואיידסלוב, אבי הרה"ק רבי בונים מפרשיסחה. פראג, תקמ"ו 1786. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 33:
אותות השמים, מהרה"ק מסטריזוב, רבו של מרן הישמח משה זי"ע מהדורה ראשונה.
אותות השמים, מהרה"ק מסטריזוב, רבו של מרן הישמח משה זי"ע מהדורה ראשונה. ספר אותות השמים מאת המקובל האלוקי הגה"ק רבי אריה ליב מסטריזוב, רבו של ה"ישמח משה" – זיטומיר תקס"ה – מהדורה ראשונה – הגהות וחתימות

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
דף מודפס, שמירה למגיפה ממרן הרה"ק הישמח משה
דף מודפס, שמירה למגיפה ממרן הרה"ק הישמח משה שמירה להצלה ממגיפות! דף שמירה ממגיפה ממרן הרה"ק הישמח משה מאויהעל. [ככל הנראה המחצית הראשונה של המאה ה-20].

מחיר פתיחה:

50

פריט 35:
שוליים רחבים במיוחד ! חסד לאברהם מהרה"ק אברהם המלאך. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרי"א. נדפס במצוות הרה"ק מרוז'ין
שוליים רחבים במיוחד ! חסד לאברהם מהרה"ק אברהם המלאך. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרי"א. נדפס במצוות הרה"ק מרוז'ין נדיר ביותר! חסד לאברהם מהרה"ק רבי אברהם המלאך, בנו של הרה"ק רבינו המגיד ממעזריטש, מהדורה ראשונה, טשרנוביץ תרי"א -1851,

מחיר פתיחה:

1000

פריט 36:
עונג שבת, מהילקוט ראובני. זאלקווא, תר"ח -1848
עונג שבת, מהילקוט ראובני. זאלקווא, תר"ח -1848 עונג שבת, לקט מספרי קבלה ומוסר על דיני ערב שבת, שבת ומוצאי שבת, מאת רבי [אברהם] ראובן הכהן בעל 'ילקוט הראובני', ב"ר יהושע האשקי כ"ץ מפראג. דפוס שאול מאירהופר, זאלקווה, [תר"ח] 1848.

מחיר פתיחה:

100

פריט 37:
תולדות יעקב יוסף. לבוב, תרי"ח. - עותק מיוחס -
תולדות יעקב יוסף. לבוב, תרי"ח. - עותק מיוחס - תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה. לבוב, [תרי"ח] 1858. העותק של האדמו"ר אהרן אריה לייפער מנדבורנה-טמשוואר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 38:
עותק הגה"ק מנירבאטאר לקוטי תורה והש"ס מרבי אייזיק מזידיטשויב, סיגעט תרנ"ב
עותק הגה"ק מנירבאטאר לקוטי תורה והש"ס מרבי אייזיק מזידיטשויב, סיגעט תרנ"ב ספר לקוטי תורה והש"ס על ספר דברים, שחיברו האדם הגדול בענקים.. הרה"ק ציס"ע רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב. נדפס בסיגעט בבית הדפוס של רבי מענדיל ווידער, תנ"ב - 1892. עותק חתום וכתוב שהיה שייך להרה"ק הגאון המופלא רבי נפתלי טייטלבוים מנירבאטאר.

מחיר פתיחה:

120

פריט 39:
מהדורה ראשונה! אור ישראל, על תיקוני זוהר, חיברו מאורן של ישראל הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ, טשערנאוויץ, תרכ"ב - 1862
מהדורה ראשונה! אור ישראל, על תיקוני זוהר, חיברו מאורן של ישראל הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ, טשערנאוויץ, תרכ"ב - 1862 אור ישראל, ביאורי תיקוני הזוהר, "יצא מפי באר מים חיים כבוד הרב הגאון הקדוש המקובל האלוקי מרא דרזין צפנת פענח אספקלריא המאירה עמוד העולם מוה' ישראל זצוקללה"ה בהמנוח מוהר"ר שבתאי ז"ל מ"מ דק"ק קאזניץ".

מחיר פתיחה:

250

פריט 40:
ספר ציוני, ביאורים עה"ת על דרך האמת, חיברו רבינו מנחם ציוני מקדמוני אשכנז, מהדורה שלישית,...
ספר ציוני, ביאורים עה"ת על דרך האמת, חיברו רבינו מנחם ציוני מקדמוני אשכנז, מהדורה שלישית,... ספר ציוני, ביאורים עה"ת על דרך האמת, חיברו רבינו מנחם ציוני מקדמוני אשכנז, מהדורה שלישית, קארעץ, תקמ"ה - 1785.

מחיר פתיחה:

150

פריט 41:
קדושת אהרן על התורה, מאת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורה. ורשה, תרע"ג 1913. מהדורה ראשונה.
קדושת אהרן על התורה, מאת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורה. ורשה, תרע"ג 1913. מהדורה ראשונה. קדושת אהרן על התורה, מאת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורה. ורשה, תרע"ג 1913. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 42:
שיה"ש פרקי אבות ומשניות ותיקוני שבת, עם תרגום ע"ט, רוסיה פולין, ראשית המאה הי"ט. נדיר ביותר!
שיה"ש פרקי אבות ומשניות ותיקוני שבת, עם תרגום ע"ט, רוסיה פולין, ראשית המאה הי"ט. נדיר ביותר! שיר השירים, תקוני שבת ופרקי אבות 'עם פירוש מגישי מנחה בלשון עברי טייטש', רוסיה פולין ראשי המאה הי"ט. מדפיס ומקום הדפסה לא ידועים (השערה: תק"פ - 1820 בערך). מהדורה נדירה שלא מתועד במפעלי הביבליוגרפיה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 43:
ריטב"א אמשטרדם 1813 [תקע"ג] ב' חלקים. עותק נכד הרבי רבי חנוך העניך מאלכסנדר ממשפחת השרף מקאצק
ריטב"א אמשטרדם 1813 [תקע"ג] ב' חלקים. עותק נכד הרבי רבי חנוך העניך מאלכסנדר ממשפחת השרף מקאצק ריטב"א על מסכת עבודה זרה ומכות, שני חלקים כרוכים יחדיו, מהדורת אמשטרדם בדפוס נתנאל פואה, 1813.

מחיר פתיחה:

400

פריט 44:
העותק של הרה"ק 'ויחי יוסף' מפאפא. אלף זעירא, חידושי סוגיות ועה"ת, חיברו רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער, בערעגסאס, תרפ"ט - 1929.
העותק של הרה"ק 'ויחי יוסף' מפאפא. אלף זעירא, חידושי סוגיות ועה"ת, חיברו רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער, בערעגסאס, תרפ"ט - 1929. אלף זעירא, חידושי הלכה ופירושים לתורה, חיברו רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער, בערעגסאס, תרפ"ט - 1929.

מחיר פתיחה:

400

פריט 45:
עותק מיוחס. עמר נקא, פירוש על רש"י עה"ת לרבינו עובדיה מברטנורא, טשערנאוויץ, תרי"ז - 1857. העותק האישי של החסיד הנודע רבי גרשון ובנו רבי יקותיאל קאמהעלאר.
עותק מיוחס. עמר נקא, פירוש על רש"י עה"ת לרבינו עובדיה מברטנורא, טשערנאוויץ, תרי"ז - 1857. העותק האישי של החסיד הנודע רבי גרשון ובנו רבי יקותיאל קאמהעלאר. עמר נקא, פירוש על רש"י עה"ת לרבינו עובדיה מברטנורא, טשערנאוויץ, תרי"ז - 1857. העותק האישי של החסיד הנודע  רבי גרשון קאמהעלאר ובנו רבי יקותיאל. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 46:
עותק מיוחס: תפוחי זהב, א, מאת רבי אברהם אהרן יודעלאוויץ. ורשה, תרנ"ו 1896. מהדורה יחידה....
עותק מיוחס: תפוחי זהב, א, מאת רבי אברהם אהרן יודעלאוויץ. ורשה, תרנ"ו 1896. מהדורה יחידה.... עותק מיוחס: תפוחי זהב, א, מאת רבי אברהם אהרן יודעלאוויץ. ורשה, תרנ"ו 1896. מהדורה יחידה. העותק האישי של הרה"ק רבי ישראל משה מפראשקוב.

מחיר פתיחה:

50

פריט 47:
כתב-יד, דרוש חב"די מאת האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה זלמן שניאורסון, בעל "מגן אבות" מקאפוסט –...
כתב-יד, דרוש חב"די מאת האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה זלמן שניאורסון, בעל "מגן אבות" מקאפוסט –... כתב-יד, דרוש חב"די מאת האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה זלמן שניאורסון, בעל "מגן אבות" מקאפוסט – העתקה לפני תרס"ב – 12 עמודים – עם הגהות

מחיר פתיחה:

60

פריט 48:
'חג המצות יחוג בדיצה ובחדוה ולעשירות' איגרת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין
'חג המצות יחוג בדיצה ובחדוה ולעשירות' איגרת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין איגרת ברכות נדירה עם ברכות לחג המצות בדיצה ובכשרות וברכה לעשירות, בחתימת יד קודש מרן הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין בתוספת תיבה בעצם כתב ידו. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 49:
יישוב ארץ ישראל ! שטרי מכר בחתימות כ"ק מרן אדמו"ר הפני מנחם מגור, עת רכש...
יישוב ארץ ישראל ! שטרי מכר בחתימות כ"ק מרן אדמו"ר הפני מנחם מגור, עת רכש... יישוב ארץ ישראל ! שטרי מכר בחתימות כ"ק מרן אדמו"ר הפני מנחם מגור, עת רכש דירה בבית משותף בבני ברק. תשמ"ז-תשנ"א. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 50:
- הצלחה במסחר רפואות וישועות - ברכות קודש מהרה"ק מסקווירא זיע"א
- הצלחה במסחר רפואות וישועות - ברכות קודש מהרה"ק מסקווירא זיע"א מכתב ברכות קודש שהכתיב מרן הרה"ק חסידא ופרישא רבי יעקב יוסף מסקווירא, ובו ברכות לרפואה, לנחת ולתענוג, מכל יוצאי חלציו, ברכה והצלחה. שיכון סקווירא, תשכ"ה.

מחיר פתיחה:

150