English

פריט 10:

גאולת עולם לסדר תורת הגדה של פסח, מאת רבי אברהם ליכט שטיין. הוראדנא, תקפ"ב [1822]....

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גאולת עולם לסדר תורת הגדה של פסח, מאת רבי אברהם ליכט שטיין. הוראדנא, תקפ"ב [1822]. מהדורה יחידה. נדיר.


ספר גאולת עולם לסדר תורת הגדה של פסח [עם הפנים], ובו הפירושים: שיורי כוסות, לחם עוני, הלולא דרבנן, שיר הגבורות, שיר החפזון, שיר החשבון ושיר הפלאות. מאת רבי אברהם ב"ר אליעזר ליפמן ליכט שטיין ראב"ד זאבלודאווי. דפוס שמחה זימל בן מנחם נחום, הוראדנא, תקפ"ב [1822]. מהדורה יחידה. נדיר.

[2], ל דף. אוצר ההגדות 624.

ללא כריכה, שדרה פגומה, כתמים, חורי עש, פגמים בפינות דפים אחרונים עם פגיעה קטנה בטקסט, מצב בינוני.

מידות: 21 CM