English

פריט 100:

תשובות כתב סופר, אורח חיים ויורה דעה. מאת רבי ארהם שמואל בנימין סופר. פרסבורג, תרל"ג-תרל"ד...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובות כתב סופר, אורח חיים ויורה דעה. מאת רבי ארהם שמואל בנימין סופר. פרסבורג, תרל"ג-תרל"ד [1879-1873]. מהדורה ראשונה. 

תשובות כתב סופר, מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר על ארבעה חלקי ש"ע, ג' חלקים בכרך אחד: אורח חיים ויורה דעה. דפוס פראנץ נירשי אונד קאמפ', פרסבורג, תרל"ג [1873], ודפוס דוד לוי ואברהם אלקלעי, פרסבורג, תרל"ט ותרמ"ד [1879, 1884].

[3] חלקים בכרך אחד:

* חלק אורח חיים: [3], קל, [4] דף, 38 ס"מ. בתחילתו "שם משמעון"; מכתב מאחי המחבר, רבי שמעון סופר מקראקא, לבני המחבר.

* חלק יורה דעה, ב: [2], עו-קלז דף, 38 ס"מ. 

* חלק יורה דעה, א: [1], עה, [1] דף, 38 ס"מ. 

כריכת חצי עור בלויה ומפורקת, שדרה פגומה ומספר דפים מנותקים, מעט חורי עש, כתמי זמן קלים, קרעים ופגמים בהיקף ובפינות בחמשת הדפים האחרונים. מצב בינוני.