English

פריט 14:

פירוש הנצי"ב על שיה"ש עם הקדשה מבן המחבר, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרנ"ד - 1894

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

רנה של תורה, פירוש הנצי"ב על מגילת שיר השירים, מהדורה ראשונה, ווארשה, תרנ"ד – 1894.


מהדורה ראשונה עם הקדשה מבן המחבר רבי מאיר בר אילן אל הגאון רבי אברהם צבי זילבערמאן. רבה של פראאשקה מחסידי גור, בנו של הגאון הקדוש רבי שאול משה מוויערשוב, תלמיד הרה"ק השפת אמת מגור וגדול חסידי הרה"ק האמרי אמת מגור, רב ומנהיג חסידי גור ביישוב החדש בארץ ישראל.


רבי נפתלי צבי יהודה ברלין (תקע"ז – תרנ"ג. 1816 – 1893). ראש ישיבת וואלאזין ומגדולי מנהיגי היהדות החרדית בדור שלפני המלחמה. נולד לאביו רבי יעקב שהיה סוחר ות"ח בעיירה מיר. בגיל 11 החל ללמוד בשבת תחכמוני בישיבת וואלזין שם מצא חן בעיני ראש הישיבה רבי איצלה שלקחו חתן לבתו כעבור שנתיים וחצי. במשך כעשרים וחמש שנים לאחר חתונתו, ישב ועסק בתורה בהתמדה רבה ובדרך ייחודית שסלל לעצמו (שונה מאד מדרך הלימוד הישיבתי ומזכירה מעט את שיטת לימודו של הגר"א), בשנים אלו חיבר את ספרו המונומנטלי "העמק שאלה" על שאילתות דרב אחאי גאון עם המבוא המפורסם לתורה שבע"פ. בהמשך נתמנה לראש הישיבה והנהיג בעוז רבבות מיהודי הגולה. כמו כן חיבר את פירושו הנודע לתורה "העמק דבר" ואת הגדה של פסח עם ביאור אמרי שפר. רבים מגדולי הדור הבא היו מתלמידיו.

סז דף. 22 ס"מ.

מעט נזקי עש, בלאי בשוליים מצב כללי טוב.