English

פריט 15:

קהלת שלמה, דינים ומנהגים, חיברו רבי שלמה זלמן לונדן, פפד"א, תקנ"ט - 1799/ סדר הגדה של פסח קהלת שלמה. פפד"א, תק"ס - 1800

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קהלת שלמה, דינים ומנהגים והנהגות ישרות להמון העם, נכתב בחלקו ביידיש, חיברו רבי שלמה זלמן לונדן, פראנקפורט דאודר, תקנ"ט – 1799.

כרוך עם ספר קהלת שלמה על הגדה של פסח מאת המחבר, פפד"א, תק"ס – 1800. כולל דף שער נפרד. 


בדפי הפורזאץ הראשונים והאחרונים, רישומי בעלות מהתקופה. כולל רישום ימי פטירת הורים ולידת הילדים משנים תק"נ-תק"ס. 


מבנה הספר סובב סביב סדר היום ומעגל השנה תוך שהוא מורה בלשון קלה ובהירה, לרוב בגרמנית וביידיש, את ההלכות הנחוצות מכל עניין עם הנהגות ישרות. 

פב, [1], כז דף. [בטעות נדפס מספור כ"א דף] 20 ס"מ.

כתמים, כריכה מעט רופפת (ככל הנראה מקורית), מצב כללי: בינוני – טוב.