English

פריט 16:

חקת הפסח הקצר, מאת רבי בן ציון גאססענבויער מקאמארנא. העותק האישי של רבי ברוך צבי...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חקת הפסח הקצר, מאת רבי בן ציון גאססענבויער מקאמארנא. העותק האישי של רבי ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש. יצא לאור במצור ובמצוק בהונגריה, בודפסט, תש"ד [1944]. נדיר.

סדר חקת הפסח הקצר, הלכות הפסח מאת רבי בן ציון גאססענבויער מקאמארנא, עם סגולה מגאון המקובל הקדוש רבי שמשון מאיסטריפאלי להצלה מפגעי הזמן ומידי האויב. העותק האישי של רבי ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש. דפוס משלם זלמן כ"ץ קאטצבורג, בודפסט, תש"ד [1944]. נדיר.

[4], כו דף. עם חתימת כתב ידו של רבי ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש וחותמות ישיבת בני דוד בפאקש.

הגאון החסיד רבי ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש (תרס"ז-תש"ן, 1907-1990), תלמיד של רבי יהודה גרינוואלד אב"ד ור"מ סאטמר. לאחר השואה כיהן ראש ישיבה ואב"ד קהל יראים פאקש והגליל וראב"ד בודפשט. בשנת תשי"ט (1959) היגר לווינה. חיבר עשרות ספרים ובהם "תנובות ברוך קמא", "תנובות ברוך תניינא", "שו"ת תנובות ברוך", "לדוד ברוך", "משמרת צבי ויברך דוד", "נשבע לאבותיך", "נחמד למראה", "תורי זהב", ועוד. נפטר בארה"ב. תולדותיו הובאו בקובץ גינת ורדים, יב, עמו' 14.

כריכה מקורית פגומה ומנותקת חלקית, מעט כתמים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 21 CM