English

פריט 18:

הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת הגאון רבי יחזקאל פאנעט. פערמישלא, תרנ"ד [1894].

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת הגאון רבי יחזקאל פאנעט. פערמישלא, תרנ"ד [1894].

סדר הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת רבי יחזקאל פאנעט, עם דברים מבן המחבר, עם סגולה המקובל רבי שמשון מאוסטרפליא מספר חסד לאברהם ועם אזהרות מאת בעל "ישמח משה". דפוס זופניק, קנאללער עט האמערשמיט, פערמישלא, תרנ"ד [1894]. מהדורה שניה.

[4], מח דף. אוצר ההגדות 1928.

כריכה פגומה ושדרה רופפת, כתמים, קרע קצר בתחתית דף השער, מצב בינוני.

מידות: 22 CM