English

פריט 19:

בית חורין, סדר הגדה של פסח, עם איורים. מיץ, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בית חורין, סדר הגדה של פסח, עם איורים. מיץ, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר.

עם פירושים מלוקטים מהאלשיך, מגבורות ה' ומעוללות אפרים, עם איורים מפיתוחי נחושת. דפוס יוסף אנטון, מץ, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה ונדירה.

[2], כה, כח-סד דף. כולל שני דפי שער. ללא המפה המקופלת וללא דפים כו-כז. עם [7] ציורים פיתוחי נחושת על פי מהדורת אמשטרדם תנ"ה, ועם פיתוח נחושת בדף השער הראשון. הדינים בלאדינו באשכנזית באותיות צו"ר. תרגום אשכנזי באותיות צו"ר לחלק מהפיוטים.

אוצר ההגדות 251.

כריכת חצי עור פגומה, שדרה רופפת – חלק מהדפים מנותקים או מנותקים חלקית, [2] דפים ומפה מקופלת חסרים, כתמים, חורי עש, מצב בינוני.

מידות: 22 CM