English

פריט 21:

סדר הגדה של פסח, עם פירוש חסדי דוד, מאת הגה"ק רבי אליעזר דוד בעל ה"קרן...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר הגדה של פסח, עם פירוש חסדי דוד, מאת הגה"ק רבי אליעזר דוד בעל ה"קרן דוד". סאטמאר, תרצ"א [1931]. מהדורה ראשונה.

סדר הגדה של פסח, עם פירוש חסדי דוד, מאת הגה"ק רבי אליעזר דוד ב"ר עמרם גרינוואלד, עם דינים ומנהגי הסדר מסידור דרך החיים, עם לקט מוסרים ודינים, סגולה מהר"ש אוסטרפוליא וביאור מהר"ם מטשערנאבל לחד גדיא. דפוס מאיר ליב הירש, סאטמאר, תרצ"א [1931]. מהדורה ראשונה.

[1], יב דף; קכג, [1] עמו'. עותק עם גיליונות שלא נחתכו בדפוס.

אוצר ההגדות 3398.

הגה"ק רבי אליעזר דוד גרינוואלד בעל 'קרן לדוד' (תרכ"ז – תרפ"ח), רבה של סאטמאר וראש הישיבה הגדולה שם.

למד תורה אצל אחיו הגה"ק בעל "ערוגת הבושם" ונחשב לתלמידו המובהק. זמן קצר למד גם אצל הגה"ק ה"חתן סופר". היה רבן של קהילות צֶעהלים, אויבר-וישאווא וסאטמאר. היה מגדולי הדור המפורסמים, רב וראש הישיבה הגדולה ביותר בדורו בכל המחוזות בסביבה. רבים מגדולי ישראל בהונגריה ואוסטריה, הם תלמידיו המובהקים.

כריכת מעטפת, מעט כתמי זמן קלים, קפלים בפינות הדפים, גיליונות הדפיס לא נחתכו, קרעים קצרים בתחתית דף אחרון, מצב בינוני-טוב.

מידות: 23 CM