English

פריט 23:

שו"ת מים חיים, מהדורה ראשונה: זיטאמיר תרי"ז-תרי"ח. -עם התשובה מהבעש"ט הקדוש-

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת מים חיים מאת הגאון רבי חיים הכהן רפפורט אב"ד אוסטרהא – זיטומיר תרי"ז-תרי"ח – מהדורה ראשונה – עם התשובה המפורסמת למרן הבעש"ט – עם הסכמות גדולי החסידות הרה"ק מאפטא, הרה"ק מצ'רנוביל וה"שר שלום" מבעלזא


עותק חסר.

בדף כה/2 נדפסה שאלה שנשלחה ממז'יבוז' אל רבי מאיר אב"ד קונסטנטין (בנו של רבי יעקב עמדין, אבי אמו של המחבר), אודות שאלה בסירכא בריאה, שהמו"ץ המקומי הכשיר, אך פסק דינו אינו נראה לכמה מראשי הקהילה. בין החתומים על מכתב השאלה: "ישראל בע"ש [=בעל שם] מטליסט" – מרן הבעש"ט. על כך ישנה תשובתו הארוכה של רבי מאיר, בו מצדיק את דבריהם, ויוצא נגד הפסק של המו"ץ של מז'יבוז'. התשובה נפתחת בכמה שורות של תארי כבוד והערצה על מרן הבעש"ט: "אלוף ביהודה ובישראל עושה חיל… ממציא מזור ותרף… הרב המופלג המפורסים בש"ט [=בשם טוב] מוה' ישראל נר"ו…" (פענוח התארים הארוכים והמליציים שבתחילת תשובה זו, ומשמעותם, נידונו באריכות אצל חוקרי החסידות).

שני חלקי הספר כרוכים בכרך אחד, חלק ראשון על ענייני אורח חיים ויורה דעה, וחלק שני על ענייני אבן העזר וחושן משפט.
בסוף החלק השני נדפס קונטרס "אוצרות חיים", ובו חידושי אגדה ופלפולים על פרשיות השבוע, מאת המחבר ובנו המו"ל. בשו"ת נדפסו גם תשובותיהם של זקני המחבר ודודיו, שהיו מגדולי הדורות.

מב; עג דף. חסרים 3 הדפים האחרונים. שני דפי שער לכל חלק בפני עצמו. דף שער נפרד לקונטרס "אוצרות חיים" שבסופו. 32 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש. בלאי בחלק מהדפים. חלק מהדפים מנותקים. כריכה ישנה מנותקת.