English

פריט 28:

[2] ספרי חסידות בכרך אחד: מגיד דבריו ליעקב מאת המגיד ממזריטש [לבוב, תקנ"ז], שארית ישראל [קניגסברג, תרל"ז]

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

* מגיד דבריו ליעקב, והוא ליקוטי אמרים… כבוד מו' דוב בער… מ"מ דק"ק מעזריטש… הובא שנית לבית הדפוס עם כמה לקוטים חדשים… ועתה פעם שלישית. [לבוב], תקנ"ז.

הפרט בדף השער, שנדפס בהתחלת שנות ת"ר, עולה תנ"ז, וצ"ל תקנ"ז.

ד, [1], ד-לא דף, 21 ס"מ. חלק מהדפים הודפסו על נייר כחול.

כתמים, קרעים בפינות שני דפים, מצב טוב-טוב מאוד.

* שארית ישראל, מהרב הגאון, החסיד… אדמו"ר הר"ר ישראל דוב בער מ"מ דק' ווילעדניק… המיחד שבתלמידי… הר, ר מרדכי מטשארנאביל… יוצא לאור פעם שלישית. דפוס ל' פראנגע עט קאמפ., קניגסברג, תרל"ז 1877.

[1], נד דף, 21 ס"מ. 

קרעים עם פגיעה בטקסט באותיות בודדות, כתמים, מצב בינוני-טוב.