English

פריט 3:

עותק מיוחס: מקור חיים וקהלת יעקב - ספרי הרב מליסא – זולקווא/יוזעפאף תקצ"ז

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מקור חיים על הלכות פסח מאת הרב מליסא – זולקווא תקצ"ז – כרוך עם: ספרו קהלת יעקב על אבן העזר והלכות יום טוב – יוזעפאף תקצ"ז – העותק של הגאון רבי אבא מרקיל שלמה הכהן אב"ד סארנאק, מחבר שו"ת "יד שלמה"

בדף השער חתימות ורישומי בעלות של הגאון רבי מרקל שלמה הכהן ב"ר יצחק אייזיק, אב"ד סארנאק, מחבר שו"ת "יד שלמה" (ווארשא תרס"ג).

בתחילת ספרו "יד שלמה" נדפסו הסכמות נלהבות מגדול הדור, בהם דמותו מתוארת במילים אלו: "איש גדול בתורה ויראה כאחד מגאוני הזמן, עוסק בתורה ועבודה יום ולילה, שולח מעינים בכל חוצות בחריפות ובקיאות, מפלפל עם כל גאוני הזמן". הגרי"ש נתנזון אחז מאד מפסקיו והכרעותיו, והכריע כמוהו לקולא בכמה שאלות חמורות בהלכות טהרה.

מקור חיים: [1], מו; טו דף. קהלת יעקב: לח דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כריכה מקורית מנותקת.