English

פריט 31:

ליקוטים יקרים מהבעש"ט ותלמידיו. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ליקוטים יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו, [אוסטרהא?] [תק"ף 1820?]. העותק שניתן לבית המדרש הצדיק מאווריטש בצפת.

ליקוטים יקרים, מדברי הבעש"ט, המגיד ממזריטש, הרה"ק מנחם מנדל מפרימשלאן, הרה"ק יחיאל מיכל מיאמפלא והרה"ק [משולם] פייביש מזבריז. [אוסטרהא?] [תק"ף 1820?].

לז, לט-מב דף, 22 ס"מ. במהדורה שלפנינו הודפסו קטעים מכתבי הרה"ק משולם פייביש מזבריז שלא נדפסו בהוצאות הקודמות. עם רישומי בעלים וחתימות בעלים, ובהם "חיים נתן שפירא", ורבי יהושע ב"ר משה שו"ב שעלה לצפת והקדיש את העותק שלפנינו לבית המדרש של הרב הצדיק הקדוש מאווריטש.
י' יודלוב, גנזי ישראל, מס' 1155 מסופק לגבי מקום הדפוס ותאריך ההדפסה, ולטענתו יתכן והספר הודפס בזאלקווא תק"ס לערך.

הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש (תק"כ לערך – תר"א, 1760-1840) – ממלא מקום אביו כאב"ד חמעלניק ומשנת תקמ"ה (1785) מילא את מקום חותנו כאב"ד אווריטש והקהילות הסמוכות לה. היה מקושר לרה"ק רבי מנחם נחום מצ'רנוביל בעל ה"מאור עיניים" ולבנו. מבסביבות שנת תקפ"ה (1825) מונה לראב"ד זיטאמיר. בשנת תק"צ (1860) עלה לארץ ישראל וייסד את בית מדרשו בעיר הקודש צפת.

כריכה מחודשת, כתמים, מעט נזקי עש, נזקי שריפה בשולי דפים אחרונים עם פגיעה מועטה בטקסט, מצב בינוני-טוב.