English

פריט 33:

אותות השמים, מהרה"ק מסטריזוב, רבו של מרן הישמח משה זי"ע מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אותות השמים מאת המקובל האלוקי הגה"ק רבי אריה ליב מסטריזוב, רבו של ה"ישמח משה" – זיטומיר תקס"ה – מהדורה ראשונה – הגהות וחתימות


בתחילת הספר נדפסו הסכמותיהם של גדולי החסידות: הגה"ק רלוי"צ מברדיטשוב, המגיד מקוזניץ וה"ישמח משה".
חתימה בדף השער: "צבי הירש ב"מ לפידות". בדפי הספר, וכן בדף האחרון, מופיעות חותמות וחתימות של השו"ב מיאנוב רבי "[אלתר] חיים אהרן במו"ה ישראל שלמה שו"ב".

המחבר הגה"ק המקובל האלוקי רבי אריה ליב הלוי אב"ד סטריזוב (תצ"ו-תקס"ג ?, אנצי' לחסידות, א, עמ' נח), היה מרבותיו של ה"ישמח משה". הישמח משה" כותב עליו בהסכמתו לספר שלפנינו: "האדם הגדול בענקים… מורי ורבי וש"ב ב"ד הרב הגאון האמיתי החסיד". הרלוי"צ מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה לספר שלפנינו: "כל ימיו לא מש מתוך אוהל של תורה ושם לילות כימים… ולמד תורת ה' לשמה, וצלל במים אדירים בים התלמוד והפוסקים לאסוקי לשמעתתא אליבא דהלכתא…".
הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה"שואל ומשיב", מספר בהסכמתו לשו"ת "השיב משה" לבעל ה"ישמח משה": "הוא [=בעל ה"ישמח משה"] היה תלמיד הגאון הקדוש בעל המחבר ספר דרישת ארי על אבן העזר, וכפי הראות ממנו למד נגלה ונסתר, כי הגאון בעל דרישת ארי ז"ל ידיו רב לו עשר ידות בתורה ובחסידות, והגאון הנ"ל כל רז לא אניס ליה, ומשה [=בעל ה"ישמח משה"] קיבל תורה וקבלה מעשית מהגאון הצדיק הלז".

צג; יח דף. 21 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. הדפים הראשונים והאחרונים במצב בינוני. קרעים קלים ובלאי בדף השער, ובדף שלאחריו ובדפים האחרונים. כתמי רטיבות בחלק מהדפים. כריכה מחודשת.