English

פריט 34:

דף מודפס, שמירה למגיפה ממרן הרה"ק הישמח משה

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שמירה להצלה ממגיפות! דף שמירה ממגיפה ממרן הרה"ק הישמח משה מאויהעל. [ככל הנראה המחצית הראשונה של המאה ה-20].


"שמירה למגפה ר"ל. סגולה מהרב הגאון בוצינא קדישא המפורסם לשם ולתפארת כקש"ת מו"ה ר' משה טייטעלבוים זצ"ל מעיר איהעל" – שמירה להצלחה ולשמירה ובייחוד שמות המסוגלים לשמירה ממגיפה רח"ל, שנוסד על ידי הרה"ק איש אלוקים קדוש הישמח משה מאויהעל [בצפון מזרח הונגריה].

[1] דף, נייר קרטון, 21X13 ס"מ. לשון קודש ושורה אחת ביידיש. בתחתית העמוד מודפס: "היארצייט של הצדיק הנ"ל זי"ע יהי' אי"ה כ"ח תמוז".

הגאון הקדוש מופת הדור רבי משה טייטלבוים מאוהעל (תקי"ט-תר"א) – גאון ומקובל, בקי בכל חדרי תורה לעומקה ולרוחבה. איש אלוקים נשגב ונערץ, פועל ישועות לאלפי ישראל. מגדולי תלמידי מרן הרה"ק מלובלין 'החוזה'. ספריו הקדושים 'ישמח משה' על התורה, הנביאים והכתובים ועל אגדות הש"ס, דרשות וליקוטים, וספר תשובות 'השיב משה', הינם מספרי היסוד בהלכה ובחסידות.

דפי שמירה, כדוגמת הדף שלפנינו, היו נפוצים במזרח אירופה ועד ימינו אנו משתמשים רבבות ישראל בסגולה נפלאה זו ותולים בבתיהם את השמירה המסוגלת הזאת, בפרט בעתות מגיפה.

כתמים, מצב בינוני-טוב.