English

פריט 35:

שוליים רחבים במיוחד ! חסד לאברהם מהרה"ק אברהם המלאך. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרי"א. נדפס במצוות הרה"ק מרוז'ין

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נדיר ביותר! חסד לאברהם מהרה"ק רבי אברהם המלאך, בנו של הרה"ק רבינו המגיד ממעזריטש, מהדורה ראשונה, טשרנוביץ תרי"א -1851,

כפי שנכתב בשער יצא הספר לאור 'במצות ובהוצאת אדמו"ר הרב הקדוש והטהור אור עולם מוה' ישראל מריזין זצללה"ה נכד המלאך המחבר'.

בראש הספר הסכמת הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, וזו אחת מתוך שלשה הסכמות לערך, שנדפסו ממנו. 

אחר כתיבת ההסכמה, טרם הודפס הספר נפטר קדוש ישראל מרוז'ין ובניו הקדושים הרה"ק רבי שלום יוסף מרוז'ין והרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה הוסיפו הסכמה להסכמתו ככל הכתוב בהסכמתם. 

מלבד כתבי רבי אברהם המלאך נוספו דרושים על התורה מרבי אברהם קאליסקער הנטמן בעיה"ק טבריה ועוד ליקוטים מצדיקי הדורות גדולי החסידות.

העותק שלפנינו נדיר ביותר, זאת מלבד היותו מהדורה ראשונה ולא מצויה. שם העיר 'טשערנאוויץ' הושמט בחלק מהעותקים וכך גם בעותק שלפנינו. כמו כן, השוליים בעותק זה רחבים מאוד והוא נכרך בלתי מחותך. 

[2] מ' דף. 28-29 ס"מ. ב' הדפים הראשונים משוקמים אמנותית. כתמי זמן קלים לאורך השוליים, ללא כל חיסרון. כריכה לא מקורית. מצב טוב מאוד.

סטפנסקי חסידות 226