English

פריט 37:

תולדות יעקב יוסף. לבוב, תרי"ח. - עותק מיוחס -

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה. לבוב, [תרי"ח] 1858. העותק של האדמו"ר אהרן אריה לייפער מנדבורנה-טמשוואר.


תולדות יעקב יוסף ספר היסוד של תורת החסידות, חיברו מרנא הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, מגדולי בני היכלא דאור שבעת הימים הבעש"ט הק'. דפוס פנחס משה באלבאן, למברג, [תרי"ח] 1858.

[1], קכד, מז, לד דף, 23 ס"מ. עם הסכמת רבי יוסף שאול הלוי נאטנזאהן מחבר שו"ת 'שואל ומשיב'. עם חותמת הרה"ק רבי אהרן אריה לייפער מטעמעשוואר, ועם רישומי בעלות של הרב לייפער, וחותמות נוספות.

רבי אהרן אריה לייפער מנדבורנה-טמשוואר (תרנ"א-תשכ"ג, 1891-1963) – בנו של הרה"ק רבי יחיאל לייפר ממיהלוביץ, ולמעלה בקודש בן אחר בן עד הרה"ק ישכר בערצי מנדבורנה ומרן הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרימישלאן. היה חתנו של רבי אלעזר אלימלך ולדמן מברדיוב. כיהן בטמשוואר ובירושלים.

כריכת עור צבעונית חדשה ומהודרת, כתמים, כפלים בחלק מהפינות, קרעים זעירים בשולי מעט דפים, מצב טוב.