English

פריט 39:

מהדורה ראשונה! אור ישראל, על תיקוני זוהר, חיברו מאורן של ישראל הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ, טשערנאוויץ, תרכ"ב - 1862

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אור ישראל, ביאורי תיקוני הזוהר, "יצא מפי באר מים חיים כבוד הרב הגאון הקדוש המקובל האלוקי מרא דרזין צפנת פענח אספקלריא המאירה עמוד העולם מוה' ישראל זצוקללה"ה בהמנוח מוהר"ר שבתאי ז"ל מ"מ דק"ק קאזניץ".

מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרכ"ב – 1862. נדיר !

21 ס"מ. [3], נז דף.

ללא מעטפת, נקבי עש, כתמים, מעט בלאי בשוליים, מצב בינוני – טוב.