English

פריט 40:

ספר ציוני, ביאורים עה"ת על דרך האמת, חיברו רבינו מנחם ציוני מקדמוני אשכנז, מהדורה שלישית,...

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר ציוני, ביאורים עה"ת על דרך האמת, חיברו רבינו מנחם ציוני מקדמוני אשכנז, מהדורה שלישית, קארעץ, תקמ"ה – 1785.

המחבר רבינו מנחם ציוני מקדמוני אשכנז ומגדולי מקובלי דורו, נולד בעיר שפייר (שפיירא) לרבי מאיר מצאצאי הר"י בן יקר.

ספרו זה, ספר ציוני עה"ת, הינו פירוש על דרך האמת מלוקט מדברי הזוה"ק, ספר הבהיר, הרמב"ם והרמב"ן. הספר יצא בשתי מהדורות בעיר קרימונה בטרם הודפסה המהדורה שלפנינו. 

צב דף, 19 ס"מ.

כתמים, נזקי עש, עבודות שיקום (במקום אשר הטקסט חסר הוא הושלם בכת"י נאה), מצב בינוני – טוב.