English

פריט 42:

שיה"ש פרקי אבות ומשניות ותיקוני שבת, עם תרגום ע"ט, רוסיה פולין, ראשית המאה הי"ט. נדיר ביותר!

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שיר השירים, תקוני שבת ופרקי אבות 'עם פירוש מגישי מנחה בלשון עברי טייטש', רוסיה פולין ראשי המאה הי"ט. מדפיס ומקום הדפסה לא ידועים (השערה: תק"פ – 1820 בערך). מהדורה נדירה שלא מתועד במפעלי הביבליוגרפיה.

תרגום המקרא והמשניות מופיעה בכל דף בתחתית העמוד. לכל חלק שער נפרד. בשער פרקי אבות נדפס: פון די פרקים קאן מען איין גרוס מוסר לערנן אין ווער עס וועט זיך פיהרהן וויא דא שטייט וועט בוודאי האבן דיא וועלט אין יענע וועלט (מפרקי אבות ניתן ללמוד מוסר רב. ומי שיתנהל ע"פ הכתוב כאן בוודאי ינחל חיי עולם הזה וחיי עוה"ב).

עותק בלתי ממוספר. 20 ס"מ. ללא מעטפת, גוף הספר רופף (מספר דפים מנותקים), כתמים, נזקי עש. מצב כללי בינוני.