English

פריט 43:

ריטב"א אמשטרדם 1813 [תקע"ג] ב' חלקים. עותק נכד הרבי רבי חנוך העניך מאלכסנדר ממשפחת השרף מקאצק

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ריטב"א על מסכת עבודה זרה ומכות, שני חלקים כרוכים יחדיו, מהדורת אמשטרדם בדפוס נתנאל פואה, 1813.

העותק האישי של הגה"צ המפורסם רבי ישראל מרדכי מארגינשטערן נכד אחי הרה"ק השרף מקאצק ונכדו מקורבו של הרה"ק הרבי רבי חנוך העניך מאלכסנדר. 

חתימות בעלות רבות ורישומים שונים של הרה"צ רבי ישראל מרדכי ובנו הרה"צ רבי יהודה לייבוש מורגנשטרן מלאדז'. כולל הגהה אחת לתיקון טעות דפוס. 


הגה"צ רבי ישראל מרדכי מורגנשטרן מפלאצק היה בנו של הרה"צ רבי מנחם מנדל מלאדז' והרבנית מרת ברכה שפרה מרים בת הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר ובנו של הרה"צ רבי ישראל אחיו של הרה"ק השרף מקאצק. 

בדף הפורזאץ ובשערי הספר חותמות רבות וחתימות בכת"י. כמה חתימות בעלות בשמות אחרים, לא נבדק כראוי. חותם הצנזור. 

[1] א-ע [1] א-לו. 

כתמי זמן שונים. שדרת כריכה מתפוררת מעט. מעט נקבי עש.

מצב טוב-טוב מאוד.