English

פריט 44:

העותק של הרה"ק 'ויחי יוסף' מפאפא. אלף זעירא, חידושי סוגיות ועה"ת, חיברו רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער, בערעגסאס, תרפ"ט - 1929.

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אלף זעירא, חידושי הלכה ופירושים לתורה, חיברו רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער, בערעגסאס, תרפ"ט – 1929.

עם הסכמות הרה"ק בעל מנחת אלעזר ממונקאטש, הרה"ק בעל חקל יצחק מספינקא ועוד.

בדף השער חתימה בכת"י הגאון הקדוש בעל 'ויחי יוסף' מפאפא " הק' יוסף גרינוואלד מק"ק סעניץ[?]" [לא מזוהה בבירור שם העיר אותה הזכיר בחתימתו]

*רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער, תלמיד בעל שבט סופר (רבי שמחה בונם שרייבר – סופר, בן הכתב סופר אב"ד וראש הישיבה בפרשבורג). רב בק"ק בילקע ובערעגסאס שם שימש גם כמגיד בבית המדרש דקהל חסידים. ככל הנראה נספה בשואה.

26 ס"מ. מב דף.

כתמים, קרע במספר דפים אחרונים שבספר עם חסרון בטקסט. מצב כללי טוב.