English

פריט 45:

עותק מיוחס. עמר נקא, פירוש על רש"י עה"ת לרבינו עובדיה מברטנורא, טשערנאוויץ, תרי"ז - 1857. העותק האישי של החסיד הנודע רבי גרשון ובנו רבי יקותיאל קאמהעלאר.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עמר נקא, פירוש על רש"י עה"ת לרבינו עובדיה מברטנורא, טשערנאוויץ, תרי"ז – 1857. העותק האישי של החסיד הנודע  רבי גרשון קאמהעלאר ובנו רבי יקותיאל. 

ספר עומר נקא על פירוש רש"י עה"ת לרבינו עובדיה מברטנורא הינו מספרי היסוד על פירוש רש"י לצד ספרי הרא"מ, המהר"ל, הט"ז ועוד והובא רבות בשפתי חכמים לרבי שבתאי משורר בס מפראג הנדפס במקראות גדולות לצד פירוש רש"י.

בדף השער מופיעה חתימת החסיד הנודע רבי גרשון קאמהעלאר ממקורבי הרה"ק רבי צבי הירש מרימאנוב וחותמת בנו רבי יקותיאל (תרל"א – תרצ"ז. 1874 – 1937) שהיה מחבר פורה. שימש כראש ישיבה ורב בקהילות ריישא, קארשטין וסטאניסלב. היה תלמידו של הגה"ק בעל הערוגות הבושם. חיבר ספרים רבים על תולדות חכמי ישראל.  ספרו 'דור דעה' על תולדות התנועה החסידית יצא לאור בשנים האחרונות מחדש. 

[2], ה – כו, כב, טו, [1], יב, י דף. 20 ס"מ.

כתמים, מעט נקבי עש, כריכה חדשה. מצב טוב מאד.