English

פריט 46:

עותק מיוחס: תפוחי זהב, א, מאת רבי אברהם אהרן יודעלאוויץ. ורשה, תרנ"ו 1896. מהדורה יחידה....

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מיוחס: תפוחי זהב, א, מאת רבי אברהם אהרן יודעלאוויץ. ורשה, תרנ"ו 1896. מהדורה יחידה. העותק האישי של הרה"ק רבי ישראל משה מפראשקוב.

חותמות רבי קלמן גולדברג והרה"ק רבי ישראל משה ליפשיץ על גבי ספר תפוחי זהב, א, דרושים מאת רבי אברהם אהרן יודלביץ אב"ד קאפוליא. דפוס מאיר יחיאל האלטער ומאיר אייזענשטאדט, ורשה, תרנ"ו 1896. 

מב דף, 20 ס"מ. בדף השער חותמת הרה"ק רבי ישראל משה ליפשיץ בהרה"ק רבי יחיאל מאיר מגוסטנין, ובגב השער חותמת  רבי קלמן גולדברג.

רבי אברהם אהרן יודלביץ (תר"י לערך -תר"ץ, 1850-1930) – רב בקהילות שונות בליטא. היגר לאנגליה בשנת תרנ"ח [1898] ולארצות הברית בשנת תרס"ד [1904], כיהן כרב בקהילות מנצ'סטר, בוסטון, באיון וניו יורק. כיהן כרב הכולל לאגודת הקהילות של ניו יורק ונשיא ל"אגודת הרבנים המטיפים דאמריקה וקנדה", והיה מראשי המדברים בעולם הרבני באמריקה. מחבר "עלים למבחן" (1871), שו"ת "בית א"ב" ודרשות "תפוחי זהב" (1896), "דרש אב" (1925), ""אב בחכמה" (1927), ועוד.

הרה"ק רבי ישראל משה [ליפשיץ] מפראשקוב בן הרה"ק רבי יחיאל מאיר בגאסטינין. היה אחד מתלמידיו הצעירים של הרבי מקוצק. לאחר פטירת אביו בשנת תרמ"ח (1888), נתמנה בניגוד לרצונו לאדמו"ר בפרושקוב למעט חסידים. נפטר בוורשה בי"ח באלול תרע"ח (1918) והובא למנוחות בבית העלמין שם. 

רבי קלמן ב"ר יצחק גולדברג מקלעצק – כיהן כאחד המדריכים בישיבה הנובהרדוקאית בעיר ז'יטומיר. 

כריכת חצי עור מפורקת, מלבד זאת מצב טוב.