English

פריט 48:

'חג המצות יחוג בדיצה ובחדוה ולעשירות' איגרת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ברכות נדירה עם ברכות לחג המצות בדיצה ובכשרות וברכה לעשירות, בחתימת יד קודש מרן הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין בתוספת תיבה בעצם כתב ידו. 


איגרת מיוחדת וחשובה מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד, אל החסיד המפורסם רבי אהרן האלטאווסקי ובה מוזכר החסיד ר' יהושע בן חי' הלוי קרויז. כוללת ברכות וישועות להצלחה רבה ולנחת מכל יוצאי חלציו וברכות מיוחדות לרגל חג הפסח הבא עליו לטובה. 

'והנני בזה לברכו שיתברך ממקור הברכות והישועות בכל מילי דמיטב אך טוב וחסד ירדפהו כל הימים ולתת מתוך הרחבה במתן אדם ירחיב לו ויחוג את חג המצות בדיצה ובחדוה ובכשרות כחפץ דוש"ט ומברכו '

והרבי מוסיף בעצם כתב יד קדשו: אחר התיבה 'ומברכו – בכל טוב' בראשי תיבות. לאחריה חותם חתימת יד קדשו במלואה. 


הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין [תרנ"ב-תש"ג] היה בנו של הרה"ק רבי ישראל מקרלין [הינוקא] וממשיך דרכו בקודש של אביו בעיר סטולין ובקרלין. מכל רחבי ווהלין נהרו לחצרו, הקים ישיבה גדולה למאות תלמידים וההערצה אליו מכל גדולי ישראל הייתה גדולה. תלמידו הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב הגדירו כ'בעל שם טוב של דורנו'.

ארבעה ביקורים ממושכים ערך בארץ הקודש וחותמו המובהק הוחתם עליה. בשנים תרפ"ה, תרפ"ח, תרצ"ג ותרצ"ט. ביקורו האחרון היה ערב פרוץ מלחמת העולם השניה ולאורך כל ימי מסעו בארץ ישראל התבטא מפורשות על עננים כבדים המכסים את אירופה. אף על פי כן, שב לעירו ולחסידיו למרות הפצרותיהם המרובות של חסידיו בארץ הקודש. הוא נרצח על קידוש השם באירופה בי"ד חשוון תש"ג. 

[1] ניר מכתבים של הרבי. כתוב בכת"י גבאי וחתום בחתי"ק הרבי. כתמים וסימני קיפול קלים. מצב טוב מאוד.

מידות: 11 x 18 CM

מידות: 11 x 18 CM