English

פריט 49:

יישוב ארץ ישראל ! שטרי מכר בחתימות כ"ק מרן אדמו"ר הפני מנחם מגור, עת רכש...

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

יישוב ארץ ישראל ! שטרי מכר בחתימות כ"ק מרן אדמו"ר הפני מנחם מגור, עת רכש דירה בבית משותף בבני ברק. תשמ"ז-תשנ"א. 

שטר מכר וחוזה רכישת דירה ברחוב רבי יהודה הלוי בבני ברק, מאת הקבלן ישראל שיוביץ ובניו, חתום בחתימות הקונה מרן הרה"ק הפני מנחם מגור, מגדולי צדיקי ומנהיגי הדור האחרון ונשיא מועצת גדולי התורה, בימי כהונתו הרמה כראש ישיבת שפת אמת בירושלים.

על גבי החוזה שנערך ונחתם בבני ברק בחודש מרחשון תשמ"ז -1986, חתימות של הפני מנחם בראשי תיבות על גבי כל דף ודף [4] ובדף החוזה האחרון מופיעות שתי חתימותיו הקדושות במילואן. 

לחוזה מצורף גם שטר מכר שנערך בעת רישום המקרקעין בשנת תשנ"א – ובה מופיעה שוב חתימתו של הרבי הפני מנחם מגור מלבד חתימת עורך הדין וחתימת וחותמת הקבלן. 

לימים, השתמש הפני מנחם מגור בדירה זו בעת הנהגתו את ישראל, רבבות משחרי פניו מכל העדות והחוגים ושהה בה זמנים טובא. בה ערך את עבודתו הקדושה בסילודין, למד והגה באהבת תורתו המפורסמת, הרבה שלום בעם ישראל ורומם נפשות חסידיו. פעמים היה גם עורך שם פגישות עם רבנים ואנשי ציבור וחסד, הרחק כמטחווי קשת מפרסום מזיק, מעין זרים ומידיעת הציבור. 

הרה"ק רבי פנחס מנחם מגור בעל 'פני מנחם' [תרפ"ו-תשנ"ו, 1926-1996] בן זקוניו של הרה"ק רשכבה"ג האמרי אמת מגור, ממנהיגי הדור האחרון ומענקי הרוח שעמדו בראשות היהדות החרדית. שימש כראש ישיבת שפת אמת החל משנת תשי"ז, והחל מפטירת גיסו רבי יצחק מאיר הכהן לוין נשיא אגודת ישראל, החל לכהן בהנהגת המרכז הארצי של התנועה. עמד לימין אחיו הצדיקים הבית ישראל והלב שמחה מגור ובמשך שנים עמל למען הקמת וביסוס מוסדות התורה של חסידות גור. במשך שנים רבות כיהן כחבר מועצת גדולי התורה והיה בין ראשי דבריה בכל הכינוסים הציבוריים. בשנותיו האחרונות נעשה למנהיגם של רבבות אלפי ישראל עד להסתלקותו בסערה השמימה שעות אחר סיום שולחן הפורים בבית מדרשו. מתורתו האדירה, כמים שאין להם סוף, יצאו לאור עשרות ספרים וחיבורים.  

[6] דפים, מסמכי מכר שמורים היטב. חתומים כמה פעמים בחתימת הפני מנחם. נקבי תיוק. מצב טוב מאוד.