English

פריט 53:

חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת תלמידי חכמים וצדיקים מכולל וואהלין. ירושלים, תשכ"ז.


בכל צד של הקבלה, חתימת יד קדשו.

בקבלה שנכתבה בידי פרנס וגבאי הכולל, וחתומה בחתימת ידו של הרב הקדוש רבי ישראל מרדכי טווערסקי מראחמיסטריווקא בשנים שקודם הנהגתו, נכתב הסכום הגבוה שהתקבל על ידיו מאת כולל וואהלין. מעבר לדף נכתבת חלוקת הכספים המדוייקת לצדיקי בית משפחת טברסקי הרוממה והאצילה: הרבי הקדוש רבי יוחנן ובניו הצדיקים שהתגוררו בירושלים – הרבי רבי ישראל מרדכי – מקבל המכתב, הרה"צ רבי נחום, הרה"צ רבי זאב והרה"צ רבי יהושע העשיל.

כולם בני הרה"ק רבי יוחנן אנשי אשכולות בני עליה מופלגים, צדיקים וענווים, מלאי חן ויראת שמים.

הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא [תרפ"ט – תשס"ד] בן הרה"ק רבי יוחנן. מתמיד עצום מנעוריו בישיבות חיי עולם ושפת אמת. הוכר כקדוש ומופרש מעולם הזה. מלא ענווה ונועם. לחצרו הגיעו רבים מבני ירושלים ומשאר מקומות. עמוד צלותהון ואוהבן של ישראל.

[1] קבלה מודפסת, ועליה תוספות בכתב יד גבאי וחתומה בחתימת הרי"מ מראחמיסטרוויקא. קרוע מעט בשוליים, במקור. מצב מצוין.

מידות: 8.5 x 18 CM

מידות: 8.5 x 18 CM