English

פריט 54:

מכתבים מאדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסטרופקוב

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני מכתבי ברכה ורבנות בכתב יד האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסרטאפקוב. תשי"א – תשל"ט. 


שני מכתבים מעניינים בכתב יד הרה"ק רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם מתקופות שונות בימי כהונתו ברבנות ובאדמורו"ת. 

* מכתב הנושא את הבלאנק 'בית המדרש 'דברי חיים' רמלה, בעת כהונתו ברבנות העיר רמלה, לפני שהחל לשמש בקודש כאדמו"ר מסטראפקוב. 

על גבי בלאנק ניר המכתבים נכתב 'בית המדרש דברי חיים דחסידי האדמורי"ם מצאנז שינאווא, סטראפקוב פינטשוב, אפטא וסיגעט, הרב יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם שהי' אבד"ק יבלונקה במברק וגלילות פרנקוניא, כעת ראבדק"ק רמלה תובב"א. 

המכתב נשלח לר' משה בנימין קליינמן מחברי הנהלת תנועת פא"י, ובו מבקש ספרים בנוגע לענייני שמיטת קרקעות ועוד וכן מבקש לקבל את עיתון פא"י. 

* מכתב ברכות מזל טוב לרבי יצחק ארי' לייבוש הלפרין לרגל בר המצוה לבנו הנער יחזקאל שרגא דוד, ובו ברכות לנחת, להצלחה ולשמחה ולזכות להכניסו לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

במכתב זה, מופיע כי הרבי מסטראפקוב הוא חבר הביד"ץ בירושלים. 

מידות: 16 x 21 CM

מידות: 16 x 21 CM