English

פריט 55:

כלי פז, חיברו רבי שמואל לאנייאדו, מהדורה ראשונה, ויניציאה, תי"ז - 1657

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כלי פז, פירוש לספר ישעיה, נדפס סביב הספר, חיברו "ראש המדברים תפארת ישראל והודו ואשר כביר מצאה ידו כמוהר"ר שמואל לאנייאדו" מהדורה ראשונה, ויניציאה (בדפוס אנטוניו קאליאוני), תי"ז – 1657. 

*רבי שמואל לאנייאדו, מחכמי צפת, כשנתבקש מרן הבית יוסף ע"י קהילת ארם צובה לשמש כרבם סירב אך השיב להם "שלחתי לכם איש אשר כמוני" כשכוונתו לרבינו. אותו שלח תחתיו. רבי שמואל שימש במשרת ראש הרבנים בארם צובה במשך כארבעים שנה. לאחר פטירתו מילא את מקומו בנו רבי אברהם ובמשך דורות רבים שימשו רבים מצאציו במשרה זו. רבי שמואל מביא בספריו ד"ת רבים מחכמי דורו כמהר"י בירב, הארי הק', הרמ"ק, רבי שלמה אלקבץ ועוד. מספרי השו"ת בהם מוזכר ניכרת טרחתו הרבה למען התרת עגונות. 

רישומי וחותמות בעלות בדף השער. 

26 ס"מ. [2], רנו דף.

נזקי עש, קרעים (גם בדף השער), מצב כללי טוב.