English

פריט 56:

באר עשק, שו"ת מאת רבי שבתי באר. ויניציאה , תל"ד [1674]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

באר עשק, שו"ת מאת רבי שבתי באר. ויניציאה , תל"ד [1674]. מהדורה ראשונה. נדיר.

ספר באר עשק, שאלות ותשובות מאת החכם השלם והדיין רבי שבתי באר. הוצאת NELLA STAMPA BRAG. PER CHRISTOFPLO AMBROSINI, ויניציאה,   תל"ד [1674]. נדיר.

[4], קלד דף, 19 ס"מ. ספירת דפים משובשת, [8] דפים נכרכו שלא במקומם. חתימת בעלים בדף השער.

רבי משה שבתי בן רבי מנחם מנדל חיים באר, היה תלמידו של חתנו של הרמ"ע מפאנו, רבי יצחק מפאנו ותלמידו של רבי אהרן ברכיה ממודינא בעל "מעבר יבק". מחבר ספר יוצר ליום הושענה רבה (ויניציה, תכ"ח), באר עשק (ויניציה, תל"ד), בשפלה אשתאול (וירונא, תקפ"א), לב אבות על בנים (ליוורנו, תקפ"ד), וספרים נוספים. חיבורים נוספים בכתב ידו שמורים בספריה הלאומית בירושלים. בשנת תל"ג (1673) יצא בשליחות ערי הקודש בארץ ישראל לחוץ לארץ, ונפטר בשליחותו.

כריכת חצי עור מהודרת חדשה, דפי הספר עברו שיקום מקצועי, כתמים, חורי עש, מצב טוב.